ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ
  • Register

ລຳດັບ

No

ເລກທີມາດຕະຖານ /  ເລກທີອ້າງອີງ

Standard Reference No.Y

ປີທີຮັບຮອງ

Approved year

ລາຍຊື່ມາດຕະຖານທີ່ປະກາດໃຊ້

Title

1.      

LS 01- 1992

1992

ມາດຕະຖານ​ກາ​ເຟ​ເມັດ

Standard for green coffee

2.     

LS 02- 2000

2000

ມາດຕະຖານ​ເຫຼັກ​ເສັ້ນ​ກົມ

Standard for steel round Bars

3.     

LS 03- 2000

2000

ມາດຕະຖານ​ເຫຼັກ​ເສັ້ນ​ປ້ອງອ້ອຍ

Standard for steel deformed bars

4.     

LS 04- 2001

2001

ມາດຕະຖານຊີມັງປອດແລນ

Standard for Portland cement

5.     

LS 05- 2001

2001

ມາດຕະຖານ​ຊີ​ມັງ​ປະສົມ

standard for mixed cement

6.     

LS 06- 2001

2001

ມາດຕະຖານ​ນ້ຳມັນ​ກາ​ຊວນ

standard for Gasoline

7.     

LS 07- 2001

2001

ມາດຕະຖານ​ນ້ຳມັນ​ແອັດ​ຊັງ

standard for Diesel

8.     

LS 08- 2004

2004

ມາດຕະຖານ​ສັງກະສີມຸງຫຼັງຄາ

standard for Zinc sheets for roofing

9.     

LS 09- 2004

2004

ມາດຕະຖານ​ດິນ​ຈີ່

standard for clay building Bricks

10.   

LS 10- 2004

2004

ມາດຕະຖານ​ເຫຼັກຕະປູ

Standard for Wire nails For wood

11.    

LS 11- 2004

2004

ມາດຕະຖານ​​ເຫຼັກ​ໂຄ​ງສ້າງຮູບປະພັນ

Standard for rolled structural steel sections

12.   

LS 12-2006

IEC 60081 Ed. 5.0b: 2002

(Printed)

2006

 

ດອກໄຟນິອອນຄູ່ ທີ່ມີເກີ້ງ

Double capped fluorescent lamps -  Performance  specifications

13.   

LS 13-2006

IEC 60083 TR3 Ed.3.0b: 2006

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບ ສຳລັບພາຍໃນເຮືອນ

Plugs and socket outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC

14.   

LS 14-2006

IEC 60227-1Ed. 2.2b: 1998

(Printed)

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ1: ເງື່ອນໄຂ ຄວາມຕ້ອງການໂດຍທົ່່ວໄປ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part1: General requirements

15.   

LS 15-2006

IEC 60227-2Ed. 2.0b: 1998

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 3: ສາຍໄຟຫຸ້ມທີ່ ບໍ່ມີເປືອກຊັ້ນນອກ ຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part2: Test methods

16.   

LS 16-2006

IEC 60227-3Ed. 2.1b: 1997

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 3: ສາຍໄຟຫຸ້ມທີ່ ບໍ່ມີເປືອກຊັ້ນນອກ ຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part3: Non - sheathed cables of fixed wiring

17.   

LS 17-2006

IEC 60227-4Ed. 2.1b: 1997

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 4: ສາຍໄຟຫຸ້ມ ທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມຊັ້ນນອກ ສຳລັບສາຍແຕ່ລະ ຂະຫນາດPolyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part4: Sheathed cables for rated wiring.

18.   

LS 18-2006

IEC 60227-5Ed. 2.2b: 2003

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 5:ສາຍໄຟຫຸ້ມ ຊະນິດອ່ອນ ທີ່ສາມາດໂຄ້ງງໍໄດ້.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part5: Flexible cables (cords)

19.   

LS 19-2006

IEC 60227-6 Ed. 3.0b: 2001

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 6: ສາຍໄຟຫຸ້ມ ທີ່ໃຊ້ໃນການຍົກ, ເລື່ອນ ແລະ ສາຍໄຟຫຸ້ມສຳລັບການຕໍ່ທີ່ໂຄ້ງງໍໄດ້.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part6: Lift cables and cables for flexible connections

20.  

LS 20-2006

IEC 60227-7Ed. 1.1b: 2003

2006

 

ສາຍໄຟຫຸ້ມດ້ວຍ PVC ໃຊ້ກັບແຮງດັນສູງເຖີງ 450/750V ພາກ 7: ສາຍໄຟຫຸ້ມທີ່ ສາມາດໂຄ້ງງໍໄດ້ ພ້ອມກັບມີສີ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ບໍ່ມີສີ່ງປ້ອງກັນ ຂອງສາຍໄຟ 2 ເສັ້ນ ຫລື ຫລາຍກວ່າ.

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750v Part7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors.

21.   

LS 21-2006

IEC 60335-2-10,Ed.4:1992

2006

 

ເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດພື້ນ ແລະ ເຄື່ອງເຊັດພື້ນໃຫ້ແຫ້ງ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines.

22.  

LS 22-2006

IEC 60335-2-11,Ed.5:2000

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງປ່ັນຜ້າ ໃຫ້ແຫ້ງ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-11: Particular requirements for tumble dryers.

23.  

LS 23-2006

IEC 60335-2-12,Ed.4:1992

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບເຄື່ອງທຳຄວາມ ຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for warming plates and similar appliances.

24.  

LS 24-2006

IEC 60335-2-16,Ed.4:1994

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງອານາໄມ ເສດອາຫານ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2 Particular requirements for food waste disposers.

25.  

LS 25-2006

IEC 60335-2-34,Ed.3:1999

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບເຄື່ອງປ້ຳລົມ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-34: Particular requirements for motor – compressors.

26.  

LS 26-2006

IEC 60335-2-40,Ed.3:1995

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບ ປ້ຳຄວາມຮ້ອນ ໄຟຟ້າ. ແອ ແລະ ເຄື່ອງດູດຄວາມຊື້ນ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for electrical heat pumps, air - conditioners and dehumidifiers.

27.  

LS 27-2006

IEC 60335-2-37,Ed.4:2000

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບໝໍ້ທອດໄຟຟ້າ ຊະນິດໜ້າໄຂມັນສີດຳ

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-37: Particular requirements for commercial electrical deep fat fryers.

28.  

LS 28-2006

IEC 60335-2-42,Ed.4:2000

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບ ເຕົາອົບໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ແຮງໝູນ, ເຄື່ອງເຮັດອາຫານ ດ້ວຍການອົບອາຍນ້ຳ ແລະ ເຕົາອົບອາຍນ້ຳ ທີ່ໝູນໄດ້.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam - convection ovens.

29.  

LS 29-2006

IEC 60335-2-6,Ed.4:1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ ເຮືອນຄົວ, ໂຄງເຫຼັກສຳລັບຕັ້ງໝໍ້, ເຕົາອົບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້າ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances.

30.  

LS 30-2006

IEC 60335-2-68,Ed.2:1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບ ເຄື່ອງດຶງຖອນ ເຄື່ອງສະກັດທີ່ໃຊ້ໃນວຽກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ດ້ານການຄ້າ.

Safety of household and similar electrical appliances –Part 2: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use.

31.   

LS 31-2006

IEC 60335-2-7,Ed.5:2000

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ຊັກເຄື່ອງ

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-7: Particular requirements for washing machines.

32.  

LS 32-2006

IEC 60335-2-72,Ed.1:1995

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບ ເຄື່ອງຈັກທຳ ຄວາມສະອາດພື້ນ ແບບ ອັດໂຕໂນມັດ ທີ່ໃຊ້ໃນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະດ້ານການຄ້າ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for automatic machines for floor treatment for commercial and industrial use.

33.  

LS 33-2006

IEC 60335-2-73,Ed.1:1994

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງທຳ ຄວາມຮ້ອນຊະນິດເປັນໃສ້ນ້ອຍໆ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for requirements for fixed immersion heaters.

34.  

LS 34-2006

IEC 60335-2-74,Ed.1:1994

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບ ເຄື່ອງທຳຄວາມຮ້ອນຊະນິດເປັນ ໃສ້ນ້ອຍໆທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for portable immersion heaters.

35.  

LS 35-2006

IEC 60335-2-77,Ed.1:1996

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບ ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າ ຊະນິດຄົນເດີນຕາມ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for pedestrian controlled mains - operated lawnmowers.

36.  

LS 36-2006

IEC 60335-2-78,Ed.1:1995

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບເຄື່ອງປີ້ງບາບີຄິວ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for outdoor barbecues.

37.  

LS 37-2006

IEC 60335-2-79,Ed.1:1995

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງອານະໄມ ຄວາມດັນສູງ ແລະ ເຄື່ອງ ອານາໄມ ດ້ວຍອາຍຄວາມຮ້ອນ ສຳລັບໃຊ້ໃນພາກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ດ້ານການຄ້າ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners, for industrial and commercial use.

38.  

LS 38-2006

IEC 60335-2-8,Ed.4:1994

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນສຳລັບ ເຄື່ອງແຖໜວດ ໄຟຟ້າ ເຄື່ອງຕັດຜົມ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໄຟຟ້າ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for electric shavers, hair clippers and similar appliances.

39.  

LS 39-2006

IEC 60335-2-81,Ed.1:1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບ ເຄື່ອງນວດຕີນ ແລະ ເຊື່ອຄວາມຮ້ອນ ຊະນິດໄຟຟ້າ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-82: Particular requirements for

Foot warmers and heating mats

40.  

LS 40-2006

IEC 60335-2-88,Ed.1:1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບ ເຄື່ອງທຳຄວາມ ຊື້ນໃຊ້ກັບ ຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດ, ຫລື ລະບົບ ແອປັບອາກາດ.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air - conditioning systems.

41.   

LS 41-2006

IEC 60335-2-9,Ed.4.1:1998

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບຕະແກງເຫຼັກ, ເຄື່ອງປີ້ງເຂົ້າຈີ່ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງເຮັດອາຫານເຄື່ອນທີ່ໄດ້.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-9: Particular requirements for grill, toasters and similar portable cooking appliances.

42.  

LS 42-2006

IEC 60335-2-91,Ed.1:1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບເຄື່ອງຕັດຫຍ້າ ແບບເດີນໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງໄດ້ ແລະ ຊະນິດຕັດດວ້ຍມື.

Safety of household and similar electrical appliances - Part2-91: Particular requirements for walk - behind and hand - held lawn trimmers and lawn edge trimmers.

43.  

LS 43-2006

IEC 60400,Ed.6.:1999

2006

 

ລາງດອກໄຟ ນີອອນ ຊະນິດໄມ້ທູ່ ແລະ ບ່ອນຈັບ.

Lamp holders for tubular fluorescent lamps and starter holders.

44.  

LS 44-2006

IEC 60502-1,Ed.1.1:1998

(Printed)

2006

 

ສາຍໄຟ ທີ່ມີສະໜວນປ້ອງກັນສູງ ແລະ ເຄື່ອງ ປະກອບຂອງພວກມັນ ໃຊ້ສຳລັບ ແຮງດັນແຕ່ 1,2KV ຫາ 36KV  ພາກ 1 : ສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ກັບ ແຮງດັນແຕ່ 1,2KV ຫາ 3,6KV

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1KV (um=1,2KV) up to 30KuV (um=36KV)-Part1: Cables for rated voltages of 1KV (um=1,2KV) and 3KV (um=3,6KV).

 

45.  

LS 45-2006

IEC 60669-1,Ed.3:2000

2006

 

ສວິກໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

Switches for household and similar fixed - electrical installation -Part1: General requirements.

46.  

LS 46-2006

IEC 60745-1Ed.1998

2006

 

ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ໂມເຕີ ຊະນິດມືຖື.

Safety of hand - held motor - operated electric tools -  Part 1: General requirements.

47.  

LS 47-2006

IEC 60745-2-1,Ed.1:1989

2006

 

ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ໂມເຕີ ຊະນິດມືຖື   ສຳລັບສະວ່ານເຈາະໄຟຟ້າ.

Safety of hand - held motor - operated electric tools - Part 1: Particular requirements for drills.

48.  

LS 48-2006

IEC 60745-2-3,Ed.1:1984

2006

 

ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ໂມເຕີ ຊະນິດມືຖື ສຳລັບ ເຄື່ອງບົດ ເຄື່ອງຂັດເງົາ ແລະ ເຄື່ອງຂັດດວ້ຍກະດາດຊາຍ.

Safety of hand - held motor - operated electric tools - Part 2: Particular requirements for grinders, polishers and disk - type sanders.

49.  

LS 49-2006

IEC 60745-2-5: 2003

2006

 

ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ໂມເຕີ ຊະນິດມືຖື ສຳລັບເລື່ອຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຕັດ ດວ້ຍໃບມີດ.

Safety of hand - held motor - operated electric tools - Part 2: Particular requirements for circular saws and circular knives.

50.  

LS 50-2006

IEC 60798 Ed. 1.0 b:

2006

 

ທອງປະສົມທີ່ໃຊ້ສຳລັບ ຜະລິດສາຍໄຟ.

Copper alloy used for equipment wires.

51.   

LS 51-2006

IEC 60799,Ed. 2.0b: 1998

2006

 

ການປະຕິບັດງານ ໂຄງສ້າງຂອງພັດລົມໄຟຟ້າຊະນິດວົງຈອນ ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມ.           

Performance and construction of electric circulating fans and regulators.

52.  

LS 52-2006

IEC 60884-1Ed. 3.0b: 2002

2006

 

ຫົວປັກສຽບແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເງ່ືອນໃຂຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປ.     

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements.

53.  

LS 53-2006

IEC 60884-2-1Ed. 1.0b: 1987

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂຄວາມ ຕ້ອງການສຳລັບ ຫົວປັກສຽບ ທີ່ມີພື້ນຢູ່ນຳ.       

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes - Part1: Particular requirements for fused plugs.

54.  

LS 54-2006

IEC 60884-2-2Ed.1.0b: 1989

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງຮູປັກສຽບ ສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟໄຟ້າ.

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes -Part2:

Particular requirements for socket - outlets for appliances.

55.  

LS 55-2006

IEC 60884-2-3Ed. 1.0b: 1989

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ຄວາມຕ້ອງການ ສຳລັບຮູປັກສຽບທີ່ມີກົງຕັກ ທີ່ບໍ່ລ໋ອກ ໃນຕົວ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ.

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes - Part2:

Particular requirements for switched socket - outlets without interlock for fixed installations.

 

 

56.  

LS 56-2006

IEC 60884-2-4Ed. 2.0b: 1999

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂຄວາມ ຕ້ອງການສຳລັບຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບ.

Plugs and socket  - outlets for household and similar purposes - Part2-4:

Particular requirements for  plugs and socket - outlets for  SELV

57.  

LS 57-2006

IEC 60884-2-5Ed. 1.0b: 1995

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ ໝໍ້ແປງໄຟ ທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນ.

Plugs and socket -  outlets for household and similar purposes - Part2:

Particular requirements for adaptors.

58.  

LS 58-2006

IEC 60884-2-6Ed. 1.0b: 1997

2006

 

ຫົວປັກສຽບ ແລະ ຮູປັກສຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ ຮູປັກສຽບທີ່ມີກົງຕັກ ແລະ ມີລ໋ອກ ໃນຕົວສຳລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes - Part1:

Particular requirements for switched socket - outlets with interlock for fixed electrical installations.

59.  

LS 59-2006

IEC 60921,Ed. 1: 2004

2006

 

ບາຫລາດໃຊ້ສຳລັບໃນດອກໄຟນີອອນ ຊະນິດໄມ້ທູ່: ເງື່ອນໄຂຕ້ອງການໃນການ ປະຕິບັດງານ.

Ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements

60.  

LS 60-2006

IEC 60950,Ed. 3: 2005

2006

 

ເຄື່ອງເຮື່ອງແສງ ຂອງ starter  ຂອງດອກໄຟນີອອນ.

Self of information technology equipment

61.   

LS 61-2006

IEC 61558-2-6,Ed. 1: 1997

2006

 

ຄວາມປອດໄພຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າກຳລັງ, ເຄື່ອງຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ.ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງໝໍ້ ແປງແຍກສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.

Safety of power  transformers, power supply units and similar - Part 2:

Particular requirements for safety isolating transformers for general use.

62.  

LS 62-2006

2006

 

ກະເບື້ອງຄອນກຣີດມຸງຫລັງຄາ.

Concrete Roofing Tiles

63.  

LS 63-2006

2006

 

ນ້ຳດື່ມໃນພາຊະນະບັນຈຸປິດ.

Packaged Driking Water

64.  

LS 64-2006

2006

 

ເຂົ້າສານລາວ

Milled Rice

65.  

LS 65-2007

2007

 

ມາດຕະຖານກະບື້ອງຊີມັງມຸງຫລັງຄາ

Standard for Fibre Cement Profile Sheets

66.  

LS 66-2008

2008

 

ມາດຕະຖານກາເຟຂົ້ວ

 Standard for Roasted Coffee

67.  

LS 67-2008

2008

 

ມາດຕະຖານນ້ຳຕານຊາຍ

Standard for Sugar

68.  

LS 68-2008

2008

 

ມາດຕະຖານສະບູຟຸ່ນ

Standard for Laundry detergent Powder

69.  

LS 69-2008

2008

 

ມາດຕະຖານ ຊ໊ອດໝາກເລັ່ນ

Standard for canned tomato sauce

70.  

LS 70-2008

2008

 

ມາດຕະຖານ ນ້ຳປາ

Standard for fish sauce

71.   

LS 71- 2009

2009

 

ມາດຕະຖານ ທໍ່ພີວີຊີ

Standard for Unplasticized Poly Vinyl Chloride pipes for water

72.  

LS 72 - 2009

2009

 

ມາດຕະຖານ ສີນ້ຳ

Standard for Emulsion Paint

73.  

LS 73 - 2009

2009

ມາດຕະຖານ ສີນ້ຳມັນ

Standard for Gloss Enamel Paint

74.  

LS 74 - 2010

2010

ມາດຕະຖານ ແຜ່ນຄອນກຼີດປູພື້ນທາງຍ່າງ

Standard for concret flooring tiles

75.  

LS 75-2011

2011

ມາດຕະຖານ ນ້ຳສະອິວ

Standard for Soysauce

76.  

 

LS 76 – 2013

IEC 62040-1 ed1.0 (2008-06)

 

2013

ບັນດາລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (UPS) - ພາກທີ 1: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ສຳລັບ ບັນດາລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ(UPS)

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS

77.  

 

 

LS 77 – 2013

IEC 61558-2-6 ed2.0 (2009-02)

 

 

 

2013

ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາໝໍ້ແປງ, ຣີແອັກເຕີ, ໜ່ວຍສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄື ທີ່ມີແຮງດັນບໍ່ເກີນ 1 100 V - ພາກທີ 2-6: ບັນດາການທົດສອບ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາໝໍ້ແປງແຍກ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍສະໜອງໄຟຟ້າ ລວມກັນກັບ ໝໍ້ແປງແຍກ

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers

78.  

LS 78 - 2013

IEC 61558-2-5 ed2.0 (2010-06)

 

 

2013

ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາໝໍ້ແປງ, ຣີແອັກເຕີ, ໜ່ວຍສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາໝໍ້ແປງ, ຣີແອັກເຕີ, ໜ່ວຍສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງມັນ - ພາກທີ 2-6: ບັນດາການທົດສອບ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ໝໍ້ແປງ ສຳລັບ ເຄື່ອງແຖໜວດ, ໜ່ວຍສະໜອງໄຟຟ້າສໍາລັບ ເຄື່ອງແຖໜວດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງແຖໜວດ

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units

79.  

LS 79 – 2013

CEI/IEC 61347-2-8 ed1.1

Consol. With am1 (2006-03)

 

2013

ຕູ້ຄວບຄຸມຂອງດອກໄຟ - ພາກທີ 2-8: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ບາຫລາດ ສຳລັບ ດອກໄຟຍາວນີອອນ

Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps

80.  

LS 80 - 2013

IEC 61347-2-2 ed2.0 (2011-12)

 

2013

ຕູ້ຄວບຄຸມຂອງດອກໄຟ - ພາກທີ 2-2: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ໜ່ວຍປັບປ່ຽນແຮງດັນ (ໜ່ວຍຫລຸດແຮງດັນ) ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຼນິກ ກະແສກົງ ຫຼື ລະຫຼັບ ສຳລັບ ດອກໄຟມີຂົດລວດ

Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps

81.   

LS 81 – 2013

CEI/IEC 61009-2-1 ed1.0 (1991-07)

 

 

2013

ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນກະແສເກີນ ທີມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ສຳລັບ ຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄື (RCBO's) - ພາກທີ 2-1: ການນຳໃຊ້ ຂອງລະບຽບການທົ່ວໄປ ຕໍ່ກັບ RCBO's ໜ້າທີການທຳງານເອກະລາດ ຂອງແຮງດັນຂອງສາຍ

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage

82.  

LS 82 - 2013

IEC 61009-1 ed3.1 Consol. with am1 (2012-04)

 

2013

ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນກະແສເກີນ ທີມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ສຳລັບ ຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄື (RCBO's) - ພາກທີ 1: ບັນດາລະບຽບການທົ່ວໄປ

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules

a.     

83.  

LS 83 - 2013

IEC 61008-1 ed3.1 Consol. with am1 (2012-04)

 

2013

ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນກະແສເກີນ ທີບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ສຳລັບ ຄົວເຮືອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄື (RCBO's) - ພາກທີ 1: ບັນດາລະບຽບການທົ່ວໄປ  

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules

a.     

84.  

LS 84 - 2013

IEC 60998-2-1 ed2.0 (2002-12)

 

 

2013

ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ ສຳລັບ ບັນດາວົງຈອນແຮງດັນຕໍ່າ ສຳລັບ ຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄື - ພາກທີ 2-1: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ ເປັນຕົ້ນ ໜ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ແຍກ ທີ່ມີຫົວຕໍ່ຊະນິດເປັນກຽວ

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

a.     

85.  

LS 85 - 2013

CEI/IEC 60969 ed1.2 Consol. with am1&2 (2001-03)

 

2013

ດອກໄຟທີ່ມີບາຫລາດໃນໂຕເອງ ສຳລັບ ການບໍລິການແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປ - ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະສົມບັດ         

Self-ballasted lampsfor general lighting services - Performance requirements

a.     

86.  

LS 86 - 2013

IEC 201360968 ed2.0 (2012-09)

2013

ດອກໄຟທີ່ມີບາຫລາດໃນໂຕເອງ ສຳລັບ ການບໍລິການແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປ - ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ

Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements

a.     

87.  

LS 87 - 2013

IEC 60950 -1 ed2.1 Consol. with am1 (2012-05)

 

 

2013

ອຸປະກອນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ຄວາມປອດໄພ - ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທົ່ວໄປ

Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

a.     

88.  

LS 88 - 2013

IEC 60947-3 ed3.1 Consol. with am1 (2012-04)

 

2013

ຕູ້ບັງຄັບ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມ ແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 3: ສະວິດ, ໜ່ວຍຕັດຕໍ່ ແລະ ຟິວ - ລວມສີ້ນສ່ວນປະກອບຂອງມັນ

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnections, switch-disconnections and fuse-combination units

a.     

89.  

LS 89 - 2013

CEI/IEC 60921 ed2.1 Consol. with am1 (2006-06)

2013

ບາຫລາດ ສຳລັບ ດອກໄຟນີອອນມົນ - ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະສົມບັດ

Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements

 

a.     

90.  

LS 90 - 2013

CEI/IEC 60898-2 ed1.1 Consol. with am1 (2003-07)

 

 

2013

ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ ສຳລັບ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ສຳລັບ ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄື - ພາກທີ 2: ບັນດາໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ ສຳລັບ ໄຟຟ້າ ກະແສກົງ ແລະ ກະແສສະຫຼັບ

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation

91.   

LS 91 – 2013

IEC 60898-1 ed1.2Consol.with am1&2 (2003-07)

 

 

2013

ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ດ້ານໄຟຟ້າ - ໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ ສຳລັບ ການປ້ອງກັນກະແສເກີນ ສຳລັບ ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄື - ພາກທີ 1: ບັນດາໜ່ວຍຕັດວົງຈອນ ສຳລັບ ໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ        

Electrical accessories - Circuit-breakers for over current protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

a.     

92.  

 

LS 92 - 2013

IEC 60884-1 ed3.1 Consol. with am1 (2006-07)

 

2013

ປັກສຽບ ແລະ ຫົວປັກສຽບ ສຳລັບ ນຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄື - ພາກທີ 1: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທົ່ວໄປ

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements

93.  

LS 93 - 2013

IEC 60745-2-4 ed2.1 Consol. with am1 (2008-08)

 

2013

ບັນດາເຄື່ອງມືຄວບຄຸມບັງຄັບມໍເຕີແບບຍົກຖືດ້ວຍມື - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-17: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະພາະ ສຳລັບ ຈັກຄັດກະດາດຊາຍ ແລະ ຈັກຕັດເງົາ ນອກຈາກຊະນິດເປັນຈານ Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type

94.  

LS 94 - 2013

IEC 60745-2-17 ed3.0 (2010-2005)

 

2013

ບັນດາເຄື່ອງມືຄວບຄຸມບັງຄັບມໍເຕີແບບຍົກຖືດ້ວຍມື - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-17: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະພາະ ສຳລັບ ຈັກປາດເປັນຮູບຊົງ ແລະ ຈັກປັບແຕ່ງ

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers

95.  

LS 95 - 2013

IEC 60745-2-1 ed2.1 Consol. with am1 (2008-07)

 

2013

ບັນດາເຄື່ອງມືຄວບຄຸມບັງຄັບມໍເຕີແບບຍົກຖືດ້ວຍມື - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-1: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະພາະ ສຳລັບ ສະຫວ່ານເຈາະຊີ ແລະ ສະຫວ່ານເຈາະຊີແບບກະທົບ

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills

96.  

LS 96 - 2013

IEC 60669-2-2 ed3.0 (2006-08)

 

 

2013

ສະ​ວິດ ສຳລັບ ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ​ແລະ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ຈັບ​ຍຶດຕິດ​ຄົງ​ທີ່ ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ - ພາກ​ທີ 2-2: ບັນດາ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ສະ​ເພາະ - ສະ​ວິດ​ຄວບ​ຄຸມ​ດ້ວຍ​ລີ​ໂໝດສະໜາມ​ຄື້ນ​ແມ່​ເຫຼັກ​ໄຟຟ້າ

(Electromagnetic remote-control switches (RCS)) Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-2:  Particular requirements Electromagnetic remote-control switches (RCS))

97.  

LS 97 - 2013

IEC 60669-2-1 ed4.1 Consol. with am1 (2009-01)

 

2013

ສະ​ວິດ ສຳລັບ ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ​ແລະ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ຈັບ​ຍຶດຕິດ​ຄົງ​ທີ່ ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ - ພາກ​ທີ 2-1: ບັນດາ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ສະ​ເພາະ - ສະ​ວິດ​​ແບບ​ອີ​ເລັກ​ໂທຼນິກ

(Electronic switches)Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches

a.     

98.  

LS 98 - 2013

IEC 60598-2-8 ed2.2 Consol. with am1&2 (2007-07)

 

2013

ບັນດາໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2-8: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ – ດອກໄຟທີ່​ຍົກຍ້າຍໄປມາໄດ້ (Hand lamps)

Luminaires - Part 2-8: Particular requirements – Hand lamps

99.  

LS 99 - 2013

IEC 60598-2-4 ed2.0 (1997-04)

 

2013

ບັນດາໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ – ໝວດທີ 4: ໂຄມໄຟທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ພົກພາໄປມາໄດ້

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires

100.    1

LS 100 - 2013

IEC 60502-1 ed2.1 Consol. with am1 (2009-11)

 

 

 

2013

ສາຍເຄເບີລໄຟ້ຟ້າ ພ້ອມດ້ວຍສະນວນກັນໄຟທີ່ເປັນທາດແຫຼວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ສຳລັບ ແຮງດັນກຳນົດ ຈາກ 1 kV (Um = 1,2 kV) ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 kV (Um = 36 kV) - ພາກທີ 1: ສາຍເຄເບີລໄຟຟ້າ ສຳລັບ ແຮງດັນກຳນົດ 1 kV (Um = 1,2 kV) ແລະ 3 kV (Um = 3,6 kV)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)

101.     1

LS 101 - 2013

IEC 60335-2-98 ed2.2 Consol. with am1&2 (2008-09)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-98: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊື້ນ (humidifiers)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers

102.    1

LS 102 - 2013

IEC 60335-2-9 ed6.1 (2012-11)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-9: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງປີ້ງ-ຍ້າງ (grills), ເຄື່ອງປີ້ງເຂົ້າຈີ່(toasters) ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ແຕ່ງກິນ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ ທີ່​ພົກ​ພາ​ໄປມາ​ໄດ້

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances

103.    1

LS 103 - 2013

IEC 60335-2-80 ed2.2 Consol. with am1&2 (2008-09)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-80: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ພັດລົມ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans

104.    1

LS 104 - 2013

IEC 60335-2-79 ed3.0 (2012-02)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-79: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດທີ່ນຳໃຊ້ຄວາມດັນສູງ ແລະ ອາຍນໍ້າ (high pressure cleaners and steam cleaners)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79:

Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

105.    1

LS 105 - 2013

IEC 60335-2-78 ed2.1 Consol. with am1 (2008-07)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-78: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງປີ້ງພາຍນອກ (outdoor barbecues)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues

106.    1

LS 106 - 2013

IEC 60335-2-6 ed5.2 Consol. with am1&2 (2008-03)

 

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-6: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ stationary cooking ranges, hobs, ເຕົາອົບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

107.    1

LS 107 - 2013

IEC 60335-2-45 ed3.2 Consol. with am1&2 (2012-01)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-45: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ​ເຄື່ອງມື​ທຳ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ພົກ​ພາ​ໄປມາ​ໄດ້ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances

108.    1

LS 108 - 2013

IEC 60335-2-44 ed3.2 Consol. with am1&2 (2012-01)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-44: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຕົາລີດ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers

109.    1

LS 109 - 2013

IEC 60335-2-43 ed3.2 Consol. with am1&2 (2008-09)

 

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-43: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ​ເຄື່ອງ​ປັ່ນ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ໃຫ້​ແຫ້ງ ​ແລະ ຮາວ​ຕາກ​ຜ້າ​​ແພເຊັດ​ໂຕ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

110.     1

LS 110 - 2013

IEC 60335-2-40 ed4.2 Consol. with am1&2 (2005-07)

 

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-40: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ປໍ້າຄວາມ​ຮ້ອນ​ໄຟຟ້າ, ​​ແອ​ເຢັນ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ດູດ​ຄວາມ​ຊື້​ນອອກ                

Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

111. 1

LS 111 - 2013

IEC 60335-2-36 ed5.2 Consol. with am1&2 (2008-06)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-36: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າໄຟຟ້າ, ເຕົາອົບ, ຈັກຊ່ຽນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຈັກຊ່ຽນ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

112.     1

LS 112 - 2013

IEC 60335-2-3 ed6.0 (2012-03)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-3: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຕົາລີດໄຟຟ້າ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

113.     1

LS 113 - 2013

IEC 60335-2-29 ed4.2 Consol. with am1&2 (2010-03)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-29: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງສາກໝໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

114.     1

LS 114 - 2013

IEC 60335-2-28 ed4.1 Consol. with am1 (2008-07)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-28: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງຈັກຫຍິບເຄື່ອງ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines

115.     1

LS 115 - 2013

IEC 60335-2-25 ed6.0 (2010-09)

 

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-25: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຕົາອົບໄມໂຄຼເວບ (microwave ovens) ລວມທັງ ສ່ວນປະກອບຂອງເຕົາອົບໄມໂຄຼເວບ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

116.     1

 

LS 116 - 2013

IEC 60335-2-24 ed7.1 Consol. with am1 (2012-05)

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-24: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງແຊ່ເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດກະແລັມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

117.     1

LS 117 - 2013

IEC 60335-2-23 ed5.2 Consol. with am1&2 (2012-03)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-23: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ສຳລັບ ດູແລຜົມ ຫຼື ຜິວໜັງ    Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

118.     1

LS 118 - 2013

IEC 60335-2-21 ed6.0 Consol. with am1&2 (2012-11)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-21: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ຖັງຕົ້ມນ້ຳອຸ່ນ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

119.     1

LS 119 - 2013

IEC 60335-2-2 ed6.1 (2012-11)

 

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-2: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ຈັກດູດຝຸ່ນ ແລະ ເຄື່ອງດູດຊັບນ້ຳ 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

120.    1

LS 120 - 2013

IEC 60335-2-15 ed6.0 Consol. with am1&2 (2012-11)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-15: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ ສຳລັບ ອຸ່ນ​ທາດ​ແຫຼວ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

121.     1

LS 121 - 2013

EC 60335-2-14 ed5.2 Consol. with am1 (2012-11)

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-14: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງຈັກໃນເຮືອນຄົວ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

122.    1

LS 122 - 2013

IEC 60335-2-13 ed6.0 (2009-12)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-13: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ບັນດາພັດລົມເປົ່າແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ            Household and similar electrical appliances

 - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

123.    1

LS 123 - 2013

IEC 60335-2-101 ed1.1 Consol. with am1 (2008-07)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-101: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະ ສຳລັບ ເຄື່ອງສີດເປັນລະອອງນໍ້າ (vaporizers)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers

124.    1

LS 124 - 2013

IEC 60320-1 ed2.1 Consol. with am1 (2007-11)

 

2013

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່​ຕໍ່​ພວງ​ກັນ ສຳລັບ ນຳ​ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງ​ທົ່ວ​ໄປ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 1: ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທົ່ວ​ໄປ

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

125.    1

LS 125 - 2013

IEC 60245-4 ed3.0 (2011-09)

 

2013

ຢາງ​ຂອງສາຍ​ເຄ​ເບີ​ລຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ເທົ່າ​ກັບ 450/750 V - ພາກ​ທີ 4: ສາຍ​ເປັນ​ຝອຍ ​ແລະ ສາຍ​ເຄ​ເບີ​ລທີ່​ທົບ​ໄປມາ​ໄດ້

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Cords and flexible cables

126.    1

LS 126 - 2013

IEC 60238 ed8.2 Consol. with am1&2 (2011-06)

2013

ຫົວ​ຈັບ​ດອກ​ໄຟ​ຊະນິດ​ກຽວ (Edison screw lamp holders)

 

127.    1

 

LS 127 - 2013

IEC 60228 ed3.0 (2004-11)

2013

ສາຍ​ນຳ​ໄຟຂອງ​ສາຍ​ເຄ​ເບີ​ລທີ່​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ

(Conductors of insulated cables)

 

128.     

LS 128 - 2013

IEC 60227-6 ed3.0 (2001-06)

 

2013

ສາຍເຄເບີລ (ສາຍກາບ) ຫຸ້ມດ້ວຍສານໂປລີວີນີລຄຼໍໄລ ທີ່ມີແຮງດັນກຳນົດ ທີ່ບໍ່ເກີນ ແລະ ເທົ່າກັບ 450/750 V   ພາກທີ 6: ສາຍເຄເບີລຍຶດແຂວນ ແລະ ສາຍເຄ  ເບີລ ສຳລັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບທົບໄປມາໄດ້

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: Lift cables and cables for flexible connections

129.     

LS 129 - 2013

IEC 60227-5 ed3.0 (2011-09)

 

2013

ສາຍເຄເບີລ (ສາຍກາບ) ຫຸ້ມດ້ວຍສານໂປລີວີນີລຄຼໍໄລ ທີ່ມີແຮງດັນກຳນົດ ທີ່ບໍ່ເກີນ ແລະ ເທົ່າກັບ 450/750 V   ພາກທີ 5: ສາຍເຄເບີລແບບທົບໄປມາໄດ້ (cords)

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: Flexible cables (cords)

130.     

LS 130 - 2013

IEC 60227-3 ed2.1 Consol. with am1 (1997-11)

 

 

2013

ສາຍເຄເບີລ (ສາຍກາບ) ຫຸ້ມດ້ວຍສານໂປລີວີນີລຄຼໍໄລ ທີ່ມີແຮງດັນກຳນົດ ທີ່ບໍ່ເກີນ ແລະ ເທົ່າກັບ 450/750 V   ພາກທີ 3: ສາຍເຄເບີລ (ສາຍກາບ) ທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຸ້ມ (ຄຽນ) ສາຍ ສໍາລັບ ການເດີນສາຍແບບຍຶດຕິດຄົງທີ່

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

131.      

LS 131 - 2013

IEC 60227-2 ed2.1 Consol. with am1 (2003-04)

 

2013

ສາຍເຄເບີລ (ສາຍກາບ) ຫຸ້ມດ້ວຍສານໂປລີວີນີລຄຼໍໄລ ທີ່ມີແຮງດັນກຳນົດ ທີ່ບໍ່ເກີນ ແລະ ເທົ່າກັບ 450/750 V -  ພາກທີ 2: ວິທີການທົດສອບ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods

132.     

LS 132 - 2013

IEC 60155-am2 ed4.0 (2006-11)

CEI-IEC 155/1993

2013

ສະບັບການດັດແກ້ 2   ສະຕາດເຕີ້ ສໍາລັບ ດອກໄຟນີອອນAmendment 2 - Glow-starters for fluorescent lamps

133.     

LS 133 - 2013

IEC 60155-am1 ed4.0 (1995-10)

CEI-IEC155 Amendment 1

2013

ສະບັບການດັດແກ້ 1  ສະຕາດເຕີ້ ສໍາລັບ ດອກໄຟນີອອນ

Amendment 1 - Glow-starters for fluorescent lamps

134.     

LS 134 - 2013

IEC 60155 ed4.0 (1993-11)

CEI-IEC155

2013

ສະຕາດເຕີ້ ສໍາລັບ ດອກໄຟນີອອນ

Glow-starters for fluorescent lamps

135.     

LS 135 - 2013

IEC 60086-5 ed3.0 (2011-03)

 

2013

ບັນດາຫມໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ) ພື້ນຖານ  ພາກທີ 5: ຄວາມປອດໄພ ຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ມີສານແຫຼວແຍກດ້ວຍໄຟຟ້າ (ໝໍ້ໄຟຊະນິດມີນ້ຳກົດ)Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

136.     

LS 136 - 2013

IEC 60086-4 ed3.0 (2007-09)

 

2013

ບັນດາຫມໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ) ພື້ນຖານ  ພາກທີ 4: ຄວາມປອດໄພ ຂອງຫມໍ້ໄຟ ທີ່ມີສານປະກອບເຄມີລີທຽມ

Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries

137.     

LS 137 - 2013

IEC 60086-3 ed3.0 (2011-01)

2013

ບັນດາຫມໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ) ພື້ນຖານ  ພາກທີ 3: ຖ່ານ (ບັດເຕີຣີ) ໃສ່ໂມງ

Primary batteries - Part 3: Watch batteries

138.     

LS 138 - 2013

IEC 60086-2 ed12.0 (2011-02)

 

2013

ບັນດາຫມໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ) ພື້ນຖານ  ພາກທີ 2 : ຄຸນລັກສະນະສະເພາະດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ຟີຊິກ

Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications

139.     

LS 139 - 2013

IEC 60086-1 ed11.0 (2011-02)

2013

ບັນດາຫມໍ້ໄຟ (ບັດເຕີຣີ) ພື້ນຖານ  ພາກທີ 1: ພາກທົ່ວໄປ

Primary batteries - Part 1: General

140.     

LS 140 - 2013

IEC 60081 ed5.1 Consol. with am1 (2002-05)

 

2013

ດອກໄຟນີອອນຄູ່  (Doublecapped)  ຄຸນລັກສະນະສະເພາະດ້ານເຕັກນິກໃນການໃຊງານ

Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications

141.      

LS 141 - 2013

IEC 60065 ed7.2 Consol. with am1&2 (2011-02)

2013

ເຄື່ອງສຽງ, ວິດີໂອ ແລະ ບັນດາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ  ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

142.     

LS 142 - 2013

IEC 60064 ed6.3 Consol. with am1 to 3 (2005-05)

 

 

2013

ດອກໄຟໄສ້ທັງສະເທນ ສໍາລັບ ພາຍໃນ ແລະ ດອກໄຟແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປ ທີ່ມມີຈຸດປະສົງການຳໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ  ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານຄຸນນະສົມບັດໃນການໃຊ້ງານ

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements

143.     

LS 143 - 2013

IEC 60034-1 ed12.0 (2010-02)

2013

​ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ມີການໝູນປິ່ນ  ພາກທີ 1: ຄ່າທີ່ກຳນົດ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດໃນການໃຊ້ງານ     Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance

144.     

LS 144 - 2013

CISPR 15 ed7.2 Consol. with am1&2 (2009-01)

 

2013

ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ວິທີການຂອງການວັດແທກ ບັນດາຄຸນລັກສະນະການລົບກວນຄື້ນວິທະຍຸຂອງດອກໄຟ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

145.     

LS 145-2016

2016

ມາດຕະຖານແປ້ງມັນຕົ້ນ                                                   

Standard for Cassava Starch

146.     

LS 146-2016

2016

ມາດຕະຖານ​ໝວກ​ກັນ​ກະທົບ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່​ລົດຈັກ

Standard for Protective Helmet for Motorcycle users

147.     

LS 147-2016

2016

ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້​ແປ​ຮູບທົ່ວໄປ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ການກໍ່ສ້າງ​

Standard for General Structural Timber

148.     

LS 148-2016

2016

ມາດຕະຖານເສົາໄຟຟ້າຄອນກຼີດເສີມເຫຼັກອັດແຮງຫຼໍ່ສຳເລັດຮູບ

Standard for Pre stressed Concrete Poles

149.     

LS 149-2016

2016

ມາດຕະຖານ​ ​ເກືອ​ບໍລິ​ໂ​ພກ

Standard for Edible Salt

150.     

LS 150-2016

2016

ມາດຕະຖານ ຢາງພາລາ

Standard for Rubber-Based Products

151.      

LS 151-2016/CISPR 15 ed 8.0 (2013-05-08)b

2016

ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ວິທີການຂອງການວັດແທກ ຄຸນລັກສະນະຂອງຄື້ນລົບກວນຂອງດອກໄຟ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

152.     

LS 152-2016/ IEC 60245-7:1994 ed 1.0 (1994-07-07)b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 7 : ສາຍທົນຄວາມຮ້ອນ ເອທິລີນ-ໄວນິວ ອາຊີເທດ ຫຸ້ມສະນວນກັນໄຟ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

153.     

LS 153-2016/ IEC 60245-6-am2 ed 2.0 (2003-12-19)b 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 6 : ສາຍເຊື່ອມຂົ້ວໄຟຟ້າ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: Arc welding electrode cables

154.     

LS 154-2016/ IEC 60245-6-am1 ed 2.0 (1997-06-10)b 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 6 : ສາຍເຊື່ອມຂົ້ວໄຟຟ້າ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: Arc welding electrode cables

155.     

LS 155-2016/ IEC 60245-6 ed 2.0 (1994-07-07)b 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 6 : ສາຍເຊື່ອມຂົ້ວໄຟຟ້າ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: Arc welding electrode cables

156.     

LS 156-2016/ IEC 60245-5-am1 ed 2.0 (2003-12-19)b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ເທົ່າ​ກັບ 450/750 V - ພາກທີ 5 : ສາຍໄຟລິບ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: Lift cables

157.     

LS 157-2016/ IEC 60840 ed 4.0 (2011-11-23)b

2016

ສາຍໄຟທີ່ມີສະນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ 30 kV (Um = 36 kV) ເຖິງ 150 kV (Um = 170 kV) ຂຶ້ນໄປ - ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ວິທີກວດສອບ

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) – Test methods and requirements

158.     

LS 158-2016/ IEC 60502-2 ed 3.0 (2014-02-20)b

2016

ສາຍໄຟທີ່ມີສະນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ຈາກ 1 kV (Um = 1,2 kV) ເຖິງ 30 kV (Um = 36 kV) - ພາກທີ 2 : ສໍາລັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງດັນ ຈາກ 6 kV (Um = 7,2 kV) ເຖິງ 30 kV (Um = 36 kV)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

159.     

LS 159-2016/ IEC 60335-2-41 ed 4.0 (2012-12-11)b

 

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-41 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບຈັກສູບນໍ້າ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps

160.     

LS 160-2016/ IEC 60432-1 ed 2.2 (2012-02-10)b

2016

ດອກໄຟປ້ອມ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 1 : ໄສ້ຂອງດອກໄຟປ້ອມ ສໍາລັບໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງທົ່ວໄປ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes

161.      

LS 161-2016/ IEC 60246 ed 1.0 (1967-01-01)b

 

2016

ການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີແຮງດັນ 20 kV ແລະ 25 kV ກະແສກົງ ແລະ ອຸນນະພູມໃນການເຮັດວຽກສູງສຸດ 105oC ທີ່ໃຊ້ກັບຕົວຮັບໄຟຂອງໂທລະພາບ

Connecting wires having a rated voltage of 20 kV and 25 kV d.c. and a maximum working temperature of 105 °C for use in television receivers

162.     

LS 162-2016/ IEC 60950-1 ed 2.2 (2013-05-28)b

2016

ຂໍ້ມູນອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

163.     

LS 163-2016/ IEC 60244-10 ed 1.0 (1986-09-30)b

 

2016

ວິທີການຂອງການວັດແທກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸ ພາກທີ 10 : ວິທີການຂອງການວັດແທກ ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານໂທລະພາບ ແລະ ການໃຊ້ຕົວແປງຄ່າໃສ່ໃນການທົດສອບສັນຍານ

Methods of measurement for radio transmitters. Part 10: Methods of measurement for television transmitters and transposers employing insertion test signals

164.     

LS 164-2016/ IEC 60244-9 ed 2.0 (1993-03-31)b

 

2016

ວິທີການຂອງການວັດແທກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸ ພາກທີ 9 : ລັກສະນະພິເສດຂອງການເຮັດວຽກສໍາລັບຕົວ ແປງຄ່າໂທລະພາບ

Methods of measurement for radio transmitters - Part 9: Performance characteristics for television transposers

165.     

LS 165-2016/ IEC 60244-8 ed 2.0 (1993-03-19)b

 

2016

ວິທີການຂອງການວັດແທກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸ ພາກທີ 8 : ລັກສະນະປະພິເສດຂອງເຮັດວຽກ ຂອງການໃຊ້ແຖບບາງຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການທົດສອບການສົ່ງສັນຍານໂທລະພາບ ແລະ ຕົວແປງຄ່າ

Methods of measurement for radio transmitters - Part 8: Performance characteristics of vestigial-sideband demodulators used for testing television transmitters and transposers

166.     

LS 166-2016/ IEC 60244-5 ed 2.0 (1992-10-23)b

 

2016

ວິທີການຂອງການວັດແທກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸ ພາກທີ 5 : ລັກສະນະປະພິເສດຂອງເຮັດວຽກຂອງການ ສົ່ງສັນຍານໂທລະພາບ

Methods of measurement for radio transmitters - Part 5: Performance characteristics of television transmitters

167.     

LS 167-2016/ IEC 60335-2-7 ed 7.1 (2012-03-26)b

 

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-7 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບຈັກຊັກເຄື່ອງ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines

168.     

LS 168-2016/ IEC 60197 ed 1.0 (1965-01-01)b

 

2016

ການຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະບົບແຮງດັນສູງ ທີມີສະນວນກັນໄຟທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ສໍາລັບໃຊ້ກັບຕົວຮັບໄຟຂອງໂທລະ ພາບ

High-voltage connecting wire with flame retarding insulation for use in television receivers

169.     

LS 169-2016/ IEC 60107-5 ed 1.1 (1999-06-04)b

 

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 5 : ການວັດແທກໄຟໃນຫລາຍຊ່ອງທາງຂອງຕົວຮັບໄຟຂອງໂທລະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ ນິແຄມ (NICAM) ໃນສອງຊ່ອງທາງ ລະບົບສຽງດິຈິຕອນ

Recommended methods of measurements on receivers for television broadcast transmissions - Part 5: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using the NICAM two-channel digital sound-system

170.     

LS 170-2016/ IEC 60107-4 ed 1.1 (1988-06-04)b

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 4 : ການວັດແທກໄຟໃນຫລາຍຊ່ອງທາງຂອງຕົວຮັບໄຟຂອງໂທລະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ ສອງຄື້ນວິທະຍຸ ລະບົບ ເອັຟເອັມ (FM)

Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 4: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using the two-carrier FM-system

171.      

LS 171-2016/ IEC 60151-28 ed 1.0 (1978-01-01)b

2016

ການວັດແທກຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າຂອງຫຼອດເອເລັກໂຕຼນິກ - ພາກທີ 28 : ວິທີການວັດແທກ ສີຂອງຫຼອດ ພາບໂທລະພາບ

Measurements of the electrical properties of electronic tubes - Part 28: Methods of measurement of colour television picture tubes

172.     

LS 172-2016/ IEC 60151-16 ed 1.0 (1968-01-01)b

 

2016

ການວັດແທກຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າຂອງຫຼອດເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຫຼອດຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ - ພາກທີ 16 : ວິທີການວັດແທກ ຫຼອດພາບໂທລະພາບ

Measurements of the electrical properties of electronic tubes and valves - Part 16: Methods of measurement for television picture tubes

173.     

LS 173-2016/ IEC 60107-7 ed 1.0 (1997-02-14)b

 

2016

ວິທີການຂອງການວັດແທກກ່ຽວກັບຕົວຮັບໄຟສໍາລັບໂທລະພາບ - ພາກທີ 7: ການສະແດງພາບແບບ HDTV

Methods of measurement on receivers for television - Part 7: HDTV displays

174.     

LS 174-2016/ IEC 61016-am1 ed 1.0 (1999-02-26)b

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອແບບດິຈິຕອນທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 19 ມມ ໃນການບັນທຶກ (ຮູບແບບ D-1) – (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Helical-scan digital component video cassette recording system using 19 mm magnetic tape (format D-1)

175.     

LS 175-2016/ IEC 61016 ed 1.0 (1989-12-31)b

 

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອແບບດິຈິຕອນທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 19 ມມ ໃນການບັນທຶກ (ຮູບແບບ D-1)

Helical-scan digital component video cassette recording system using 19 mm magnetic tape (format D-1)

176.     

LS 176-2016/ IEC 60883 ed 1.0 (1987-04-15)b

 

2016

ວິທີການວັດແທກສໍາລັບການຕໍ່ແບບສຸ່ມໃນອັດຕາສ່ວນສຽງຂອງລະບົບສັນຍານ ອົງປະກອບຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ (chrominance) ສໍາລັບການບັນທຶກເທບວິດີໂອ

Measuring method for chrominance signal-to-random noise ratio for video tape recorders

177.     

LS 177-2016/ IEC 60864-1-am1 ed 1.0 (1987-01-01)b

 

2016

ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດ ຫຼື ລະບົບສົ່ງສັນຍານ ແລະ ອຸປະກອນສໍາການຄວບຄຸມ - ພາກທີ 1: ມາດຕະຖານໃນການຕອບສະໜອງສໍາລັບລະບົບທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter system and supervisory equipment Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections

178.     

LS 178-2016/ IEC 60107-6 ed 1.0 (1989-01-30)b

 

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 6 : ການວັດແທກຈາກ ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ  ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານສັນຍາຖ່າຍທອດສົດ

Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions. Part 6: Measurements under conditions different from broadcast signal standards

179.     

LS 179-2016/ IEC 60107-3 ed 1.1 (1999-05-07)b

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 3 : ການວັດແທກໄຟໃນຫລາຍຊ່ອງທາງຂອງຕົວຮັບໄຟຂອງໂທລະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ ລະບົບ ຄື້ນຄວາມຖີ່ຍ່ອຍ (subcarrier)

Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 3: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using subcarrier systems

180.     

LS 180-2016/ IEC 60107-2 ed 2 (1997-02-18)b

 

 

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 2 : ຊ່ອງສຽງ - ວິທີການໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການສໍາລັບຊ່ອງສຽງທີ່ມີສຽງອອກໃນຊ່ອງທາງດຽວ (monophonic)

Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 2: Audio channels - General methods and methods for monophonic channels

181.      

LS 181-2016/ IEC 60107-1 ed 3.0 (1997-04-16)b

 

2016

ວິທີການແນະນໍາ ການວັດແທກຕົວຮັບໄຟຂອງ ການສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດຂອງໂທລະພາບ - ພາກທີ 1 : ການພິຈາລະນາໂດຍທົ່ວໄປ - ການວັດແທກ ຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ ແລະ ວິດີໂອ

Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions - Part 1: General considerations - Measurements at radio and video frequencies

182.     

LS 182-2016/ IEC 60050-723-am1 ed 1.0 (1990-05-07)b

 

 

2016

ຄໍາສັບສາກົນເຕັກນິກທາງດ້ານໄຟຟ້າ - ບົດທິ 723 : ການຖ່າຍທອດສົດ: ສຽງ, ໂທລະພາບ, ຂໍ້ມູນ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data

183.     

LS 183-2016/ IEC 60245-5 ed 2.0 (1994-07-07)b

 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ເທົ່າ​ກັບ 450/750 V - ພາກທີ 5 : ສາຍໄຟລິບ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: Lift cables

184.     

LS 184-2016/ IEC 60864-1 ed 1.0 (1986-01-01)b

 

2016

ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດສົດ ຫຼື ລະບົບສົ່ງສັນຍານ ແລະ ອຸປະກອນສໍາການຄວບຄຸມ - ພາກທີ 1: ມາດຕະຖານໃນການຕອບສະໜອງສໍາລັບລະບົບທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະ

Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment. Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections

185.     

LS 185-2016/ IEC 60843-2 ed 1.0 (1992-11-20)b

 

 

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 8 ມມ ໃນການບັນທຶກ - ວິດີໂອ 8 ມມ - ພາກທີ 2 : ລະບົບສຽງ ພີເອັມຊີ ແບບຫຼາກຫຼາຍ (PCM multi-track) 

Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape - 8 mm Video - Part 2: PCM multi-track audio system

186.     

LS 186-2016/ IEC 60050-723 ed 1.0 (1997-03-21)t

 

 

2016

ຄໍາສັບສາກົນເຕັກນິກທາງດ້ານໄຟຟ້າ - ບົດທິ 723 : ການຖ່າຍທອດສົດ: ສຽງ, ໂທລະພາບ, ຂໍ້ມູນ

International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data

187.     

LS 187-2016/ IEC 60841 ed 1.0 (1988-03-15)b

 

 

2016

ການບັນທຶກສຽງ -  ການເຂົ້າລະຫັດ / ການຖອດລະຫັດ ດ້ວຍລະບົບ ພີເອັມຊີ (PCM)

Audio recording - PCM encoder/decoder system

188.     

IEC 60728-3 ed 4.0 (2010-12-09)b

 

2016

ເຄືອຂ່າຍສາຍໄຟສໍາລັບສັນຍານໂທລະພາບ, ສັນຍານສຽງ ແລະ ມີການບໍລິການຕອບສະໜອງ - ພາກທີ 3 : ອຸປະກອນ ສໍາລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຂະໜາດກວ້າງ (wideband) ນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຂອງສາຍໄຟ

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks

189.     

LS 189-2016/ IEC 60728-1 ed 5.0 (2014-05-23)en

 

 

2016

ເຄືອຂ່າຍສາຍໄຟສໍາລັບສັນຍານໂທລະພາບ, ສັນຍານສຽງ ແລະ ມີການບໍລິການຕອບສະໜອງ - ພາກທີ 1 : ການປະຕິບັດງານໃນການເດີນໜ້າລະບົບ

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths

190.     

LS 190-2016/ IEC 60712-am1 ed. 2.0 (1993-05-28) b

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 19 ມມ (3/4) ໃນການບັນທຶກ, ໃນຮູບແບບທີ່ຮູ້ຈັກ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Helical-scan video-tape cassette system using 19 mm (3/4 in) magnetic tape, known as U-format

191.      

LS 191-2016/ IEC 60245-3-am2 ed. 2.0 (2011-09-23) b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ເທົ່າ​ກັບ 450/750 V - ພາກທີ 3 : ສາຍໄຟຊີລີໂຄນທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຸ້ມສະນວນ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables

192.     

LS 192-2016/ ISO/IEC 29341-6-12 ed 1.0 (2008-11-18)en

 

 

2016

ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ - ອຸປະກອນດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຢູພີເອັນຢູ (UPnP) - ພາກທີ 6-12: ພັນທະໃນການຄວບຄຸມອຸປະກອນ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ - ການບໍລິການດ້ານຄວາມໄວຂອງພັດລົມ

Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-12: Heating, Ventilation and Air Conditioning Device Control Protocol - Fan Speed Service

193.     

LS 193-2016/ ISO/IEC 29341-6-11 ed 1.0 (2008-11-18)en

 

2016

ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ - ອຸປະກອນດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຢູພີເອັນຢູ (UPnP) - ພາກທີ 6-11: ພັນທະໃນການຄວບຄຸມອຸປະກອນ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ - ການບໍລິການຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມ

Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-11: Heating, Ventilation and Air Conditioning Device Control Protocol - Fan Operating Mode Service

194.     

LS 194-2016/ ISO/IEC 29341-6-1 ed 1.0 (2008-11-18)en

 

2016

ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ - ອຸປະກອນດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຢູພີເອັນຢູ (UPnP) - ພາກທີ 6-1: ພັນທະໃນການຄວບຄຸມອຸປະກອນ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ - ລະບົບຂອງອຸປະກອນ

Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-1: Heating, Ventilation and Air Conditioning Device Control Protocol - System Device

195.     

LS 195-2016/ IEC 61591 ed 1.1 (2005-11-23)b

 

2016

ຂອບເຂດຄວບຄຸມອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ - ວິທີການສໍາລັບການວັດແທກຂອງການເຮັດວຽກ

Household range hoods - Methods for measuring performance

196.     

LS 196-2016/ IEC 61314-1 ed 4.0 (2011-11-24)b

 

 

2016

ການເຊື່ອມຕໍ່ໃຍແກ້ວກັບອຸປະກອນ ແລະ ອົງປະກອບຫຼັກ - ການກະແຈກກະຈາຍໃຍແກ້ວ - ພາກທີ 1 : ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fan-outs - Part 1: Generic specification

197.     

LS 197-2016/IEC 61267 ed 2.0 (2005-11-09)b

 

 

2016

ອຸປະກອນ ເອັກສເລ (X-ray) ສໍາລັບການປະເມີນອາການທາງດ້ານການແພດ - ເງື່ອນໄຂໃນການສາຍລັງສີ ສໍາລັບ ໃຊ້ໃນການກໍານົດລັກສະນະພິເສດ

Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics

198.     

LS 198-2016/ IEC 60976 ed 2.0 (2007-10-16)b

 

 

2016

ອຸປະກອນໄຟຟ້າທາງດ້ານການແພດ - ຕົວເລັ່ງເອເລັກຕຼົງດ້ານການແພດ - ລັກສະນະພິເສດຂອງການປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ໃນການເຮັດວຽກ

Medical electrical equipment - Medical electron accelerators - Functional performance characteristics

199.     

LS 199-2016/ IEC 62040-2 ed 2.0 (2005-10-19)b

 

 

2016

ລະບົບໄຟຟ້າສໍາຮອງ (UPS) - ພາທີ 2: ຂໍ້ກໍານົດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMC)

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

200.    

LS 200-2016/ IEC 61049 ed 1.0 (1991-03-19)b

 

2016

ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ໃນການເຮືອງແສງຂອງຫຼອດໄຟ (fluorescent) ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າອື່ນໆ. ຂໍ້ກໍານົດໃນການເຮັດວຽກ

Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements

201.     

LS 201-2016/ IEC 60879 ed. 1.0 (1986-10-15)b

 

2016

ການເຮັດວຽກ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຂອງພັດລົມ ໄຟຟ້າລະບົບໝູນ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມ

Performance and construction of electric circulating fans and regulators

202.    

LS 202-2016/ IEC 60731 ed. 3.0 (2011-02-25)b

 

2016

ອຸປະກອນໄຟຟ້າທາງດ້ານການແພດ - ການວັດປະລິມານລັງສີ ກັບ ຫ້ອງໄອອອນໄນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຮັກສາດ້ວຍ ລັງສີ

Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy

203.    

LS 203-2016/ IEC 60665 ed. 1.0 (1980-01-01)b

 

2016

ພັດລົມລະບາຍອາກາດໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນ ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

A.C. electric ventilating fans and regulators for household and similar purposes

204.    

LS 204-2016/ IEC 60335-2-99 ed. 1.0 (2003-02-10) en

 

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-99 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບ ໝວກໄຟຟ້າໃນດ້ານການຄ້າ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods

205.    

LS 205-2016/ IEC 60335-2-65 ed. 2.1 (2008-07-15) b Consolidated version

 

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-65 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບ ເຄື່ອງຟອກອາກາດ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

206.    

LS 206-2016/ IEC 60335-2-30 ed. 5.0 (2009-11-26) b

 

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-30 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບ ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນຫ້ອງພັກ

Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-30: Particular requirements for room heaters

207.    

LS 207-2016/ IEC 60245-3-am1 ed. 2.0 (1997-06-10) b

 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 3 : ສາຍໄຟຊີລີໂຄນທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຸ້ມສະນວນ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables

208.    

LS 208-2016/ IEC 60245-3 ed. 2.0 (1994-07-07) b

 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 3 : ສາຍໄຟຊີລີໂຄນທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຸ້ມສະນວນ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables

209.    

LS 209-2016/ IEC 60245-2 ed. 2.2 (1998-03-31) b

 

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 2 : ວິທີທົດສອບ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods

210.     

LS 210-2016/ IEC 60245-1 ed. 4.1 (2008-01-30) b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 1 : ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements

211.      

LS 211-2016/ IEC 60320-2-3 ed. 2.0 (2005-01-24) b

 

2016

ອຸປະກອນຕໍ່ພວງ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ - ພາກທີ 2-3 : ອຸປະກອນຕໍ່ພວງ ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບຂອງການປ້ອງກັນສູງກວ່າ IPX0

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0

212.     

LS 212-2016/ IEC 60320-2-2 ed. 2.0 (1998-08-28) b

 

2016

ອຸປະກອນຕໍ່ພວງ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ - ພາກທີ 2-3 : ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຕໍ່ພວງ ສໍາລັບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment

213.     

LS 213-2016/ IEC 60320-2-1 ed. 2.0 (2000-07-21) b

 

2016

ອຸປະກອນຕໍ່ພວງ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ - ພາກທີ 2-1 : ອຸປະກອນຕໍ່ພວງຂອງຈັກຫຍິບເຄື່ອງ

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers

214.     

LS 214-2016/ IEC 60269-4 ed. 5.1 (2012-05-16) b

 

2016

ຟິວແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 4 : ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມຂອງ ຟິວຫຼັກ ເພື່ອການປ້ອງກັນອຸປະກອນ ເຄິ່ງຕົວນໍາກະແສ ໄຟຟ້າ 

Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices

215.     

LS 215-2016/ IEC 60269-3 ed. 4.1 (2013-01-29) b

 

2016

ຟິວແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 3 : ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມຂອງ ຟິວ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຊໍານານງານ (ຟິວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາລັບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ) - ຕົວຢ່າງຂອງ ລະບົບມາດຕະຖານຂອງ ຟິວ A ກັບ F

Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F

216.     

LS 216-2016/ IEC 60269-2 ed. 5.0 (2013-01-29) b

 

2016

ຟິວແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມຂອງ ຟິວ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດ (ຟິວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາ) - ຕົວຢ່າງຂອງລະບົບມາດຕະຖານຂອງ ຟິວ A ກັບ K

Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K

217.     

LS 217-2016/ IEC 60335-2-4 ed. 6.1 (2012-11-13) b

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-4 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບເຄື່ອງກັ່ນເປັນກໍ້

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

218.     

LS 218-2016/ IEC 60598-2-1-am1 ed. 1.0 (1987-01-01) b

2016

ໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ. ຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ: ປັບປຸງຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງໂຄມໄຟ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section One: Fixed general purpose luminaires

219.     

LS 219-2016/ IEC 61048 ed. 2.0 (2006-03-20) b

2016

ອຸປະກອນເສີມສໍາລັບ - ຕົວເກັບປະຈຸ ສໍາລັບ ໃຊ້ໃນການເຮືອງແສງຂອງຫຼອດໄຟ (fluorescent) ແລະ ວົງຈອນໄຟຟ້າອື່ນໆ - ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ

Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements

220.    

LS 220-2016/ IEC 61009-2-2 ed. 1.0 (1991-07-01) b

2016

ກະແສຄົງຄ້າງຈາກການດໍາເນີນງານຂອງ ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍໃຊ້ (RCBO's) - ພາກທີ 2-2 : ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບທົ່ວໄປ (RCBO's) ໜ້າທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage

221.     

LS 221-2016/ IEC 60998-1 ed. 2.0 (2002-12-13) b

2016

ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ ຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ ສໍາລັບ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ - ພາກທີ 1 : ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements

222.    

LS 222-2016/ IEC 60947-2 ed. 4.2 (2013-01-31) b

2016

ສະວິດແຮງດັນຕໍ່າ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 2 : ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າ

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

223.    

LS 223-2016/ IEC 60745-2-15 ed. 2.1 (2009-06-25) b

2016

ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2-15 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບຈັກຕັດຫຍ້າ

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers

224.    

LS 224-2016/ IEC 60745-2-14 ed. 2.2 (2010-09-16) b

2016

ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2-14 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບຈັກຂັດພື້ນຊີມັງ

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers

225.    

LS 225-2016/ IEC 60335-2-35 ed. 5.0 (2012-11-07) b

2016

ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2-35 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນ ແບບທັນທີ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

226.    

LS 226-2016/ IEC 60335-2-31 ed. 5.0 (2012-11-07) b

2016

ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2-35 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບລະດັບຂອງ ການດູດຄວັນ ແລະ ການກັ່ນຄວັນໃນການເຮັດອາຫານອື່ນໆ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

227.    

LS 227-2016/ IEC 60335-1 ed. 5.1 (2013-12-09) b

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 1 : ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

228.    

LS 228-2016/ IEC 60712 ed. 2.0 (1993-06-23) b

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 19 ມມ (3/4) ໃນການບັນທຶກ, ໃນຮູບແບບທີ່ຮູ້ຈັກ

Helical-scan video-tape cassette system using 19 mm (3/4 in) magnetic tape, known as U-format

229.    

LS 229-2016/ IEC 60745-2-11 ed. 2.1 (2008-07-17) b

2016

ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2-11 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບການຕອບສະ ໜອງຂອງເລື່ອຍ (ເລື່ອຍທີ່ມີແຂ້ວລະອຽດ ແລະ ໃບເລື່ອງໂຄ້ງ)

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)

230.    

LS 230-2016/ IEC 60598-2-1 ed. 1.0 (1979-01-01) b

2016

ໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ. ຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ: ປັບປຸງຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງໂຄມໄຟ

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section One: Fixed general purpose luminaires

231.     

LS 231-2016/IEC 60598-1 ed. 8.0 (2014-05-26) b

2016

ໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ. ຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ: ປັບປຸງຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງໂຄມໄຟ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section One: Fixed general purpose luminaires

232.    

LS 232-2016/ IEC 60454-3-1 ed. 2.1 (2002-12-19) b

2016

ສະກັອດເທັບກາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຍຶດຕິດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທາງໄຟຟ້າ - ພາກທີ 3 : ການກໍານົດວັດສະດຸສ່ວນບຸກຄົນ - ແຜ່ນທີ 1 : ສະກັອດເທັບກາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຍຶດຕິດ ຟີມ PVC

Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: PVC film tapes with pressure-sensitive adhesive

233.    

LS 233-2016/ IEC 60432-3 ed. 2.0 (2012-07-04) b

2016

ດອກໄຟປ້ອມ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 3 : ໄສ້ຂອງດອກ ຮາໂລເຈັນ (ບໍ່ແມ່ນຍານພາຫະນະ)

 

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle)

234.    

LS 234-2016/ IEC 60432-2 ed. 2.2 (2012-05-15) b

 

2016

ດອກໄຟປ້ອມ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2 : ໄສ້ຂອງດອກ ຮາໂລເຈັນ ສໍາລັບໃຫ້ຄວາມສະ ຫວ່າງທົ່ວໄປ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes

235.    

LS 235-2016/ IEC 60745-2-7 ed. 1.0 (1989-05-30) b

2016

ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຊະນິດມືຖືທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມໍເຕີ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ຂອງປືນສະເປສໍາລັບໃຊກັບຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ໄວໄຟ

Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids

236.    

LS 236-2016/ IEC 61196-5 ed. 2.0 (2012-09-26) en

2016

ສາຍໂຄແອັກຊຽນ (Coaxial) - ພາກທີ 5 : ການກໍານົດ ລໍາຂອງ CATV ແລະ ການຂະຫຍາຍຕານ່າງໄຟຟ້າ

Coaxial communication cables - Part 5: Sectional specification for CATV trunk and distribution cables

237.    

LS 237-2016/ IEC 61055-1/TR ed. 1.0 (1991-06-20)

2016

ເຕັກນິກການວັດແທກ ແລະ ການປັບການດໍາເນີນງານຂອງການຖ່າຍທອດສົດ VTRs

ພາກທີ 1: ການປັບການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບ ການປະກອບສ່ວນໃນການຖ່າຍທອດສົດ VTRs

Measurement techniques and operational adjustments of broadcast VTRs

Part 1: Operational adjustments on analogue composite broadcast VTRs

238.    

LS 238-2016/ IEC 61053-1 ed. 1.0 (1991-03-13) b

2016

ລະບົບການບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີອົງປະກອບລັກສະນະເປັນມ້ວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເທບແມ່ເຫຼັກ 12,65 ມມ (0,5) ໃນການບັນທຶກ ໃນຮູບແບບເບຕ້າ - ບັນທຶກສຽງ FM - ພາກທີ 1 : 625 ແຖວ 50 ລະບົບຂໍ້ມູນ

Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type Beta format - FM audio recording - Part 1: 625 line-50 field systems

239.    

LS 239-2016/ IEC 60624 ed. 1.0 (1978-01-01)

2016

ການສະແດງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໃຫ້ຊີບພະຈອນ

Expression of the performance of pulse generators

240.    

LS 240-2016/ IEC 60669-2-3 ed. 3.0 (2006-08-29)

2016

ສະວິດ ສໍາລັບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອການແກ້ໄຈການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ - ພາກທີ 2-3 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ສະວິດໜ່ວງເວລາ (TDS)

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS)

241.     

LS 241-2016/ IEC 60598-2-20 ed. 3.0 (2010-02-11) b

 

2016

ໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2-20 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ແສງສະຫວ່າງຮູບແບບຕ່ອງໂສ້

Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains

242.    

LS 242-2016/ IEC 60598-2-2 ed. 3.0 (2011-11-08) b

2016

ໂຄມໄຟ - ພາກທີ 2-2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ໂຄມຂອງໂຄມໄຟ

Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires

243.    

LS 243-2016/ IEC 60269-1 ed. 4.2 (2014-06-30) b

2016

ຟິວແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 1 : ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Low-voltage fuses - Part 1: General requirements

244.    

LS 244-2016/ IEC 60461 ed. 4.0 (2010-03-30) b

2016

ເວລາ ແລະ ການຄວບຄຸມລະຫັດ

Time and control code

245.    

LS 245-2016/ IEC 60364-7-717 ed. 2.0 (2009-07-30) b

2016

ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ - ພາກທີ 7-717 : ຂໍ້ກໍານົດ ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟແບບພິເສດ ຫຼື ສະຖານທີ, ໜ່ວຍງານເຄື່ອນທີ່

Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units

246.    

LS 246-2016/ IEC 60704-2-7 ed. 1.0 (1997-09-05) b

2016

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ - ການທົດສອບລະຫັດສໍາລັບການກໍານົດ ລະດັບສຽງໃນອາກາດ - ພາກທີ 2 : ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບພັດລົມ

Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2: Particular requirements for fans

247.    

LS 247-2016/ IEC 62133 ed. 2.0 (2012-12-07) b

2016

ເຊວສໍາຮອງ ແລະ ໝໍ້ເກັບໄຟ ທີ່ບັນຈຸ ທາດອາຄາລາຍ (alkaline) ຫຼື ທາດອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກົດອີເລັກໂທ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບການພົບພາເຊວສໍາຮອງທີ່ປິດສະນິດ, ແລະ ໝໍ້ເກັບໄຟທີ່ເຮັດຈາກເຊວ ສໍາຮອງທີ່ປິດສະນິດ ສໍາລັບການໃຊ້ງານໃນຮູບແບບພົບພາ

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications

248.    

LS 248-2016/ IEC 62067 ed. 2.0 (2011-11-24) b

2016

ສາຍໄຟທີ່ມີສະນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ 150 kV (Um = 170 kV) ເຖິງ 500 kV (Um = 550 kV)  ຂຶ້ນໄປ - ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ວິທີກວດສອບ

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) – Test methods and requirements

249.    

LS 249-2016/ IEC 60245-8 ed. 1.2 (2012-01-18) b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 8 : ສາຍສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີຄວາມຫົດຢືດສູງ

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 8: Cords for applications requiring high flexibility

250.    

LS 250-2016/ IEC 60245-7-am1 ed. 1.0 (1997-05-30) b

2016

ສາຍ​ຫຸ້ມ​ສະ​ນວນ​ກັນ​ໄຟ - ​ແຮງ​ດັນ​ກຳນົດ ​ບໍ່​ເກີນ ​ແລະ ລວມທັງແຮງດັນ 450/750 V - ພາກທີ 7 : ສາຍທົນຄວາມຮ້ອນ ເອທິລີນ-ໄວນິວ ອາຊີເທດ ຫຸ້ມສະນວນກັນໄຟ (ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1)

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

251.     

LS 251

2016

ມາດຕະຖານແຜ່ນຢິບຊຳ

Standard for gypsum board

252.    

LS 252-2017/

ISO 1035-1:1980

2017

ເຫຼັກເສັ້ນກົມຮີດຮ້ອນ - ພາກທີ 1: ຂະໜາດຂອງເຫຼັ້ກເສັ້ນກົມ

Hot-rolled steel bars -- Part 1: Dimensions of round bars

253.    

LS 253-2017/

ISO 4997:2015

2017

ໂຄງປະກອບຄຸນນະພາບຂອງ ແຜ່ນເຫຼັກຄາບອນຮີດເຢັນ

Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality

254.    

LS 254-2017/

ISO 13976:2016

2017

ໂຄງປະກອບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຊະນິດມ້ວນ

Hot-rolled steel sheet in coils of structural quality and heavy thickness

255.    

LS 255-2017/

ISO 6935-1:2007

2017

ເຫຼັກເສີມຄອນກຼີດ - ພາກທີ 1: ເຫຼັກທໍາມະດາ

Steel for the reinforcement of concrete -- Part 1: Plain bars

256.    

LS 256-2017/

ISO 630-1:2011

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງ - ພາກທີ 1: ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປທາງດ້ານເຕັກນິກສໍາລັບ ຜະລິດຕະພັນຮີດຮ້ອນ

Structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products

257.    

LS 257-2017/

ISO 20805:2011

2017

ແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຊະນິດມ້ວນ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງ ສາມາດປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນສໍາລັບການປ່ຽນຮູບຕອນເຢັນ

Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming

258.    

LS 258-2017/

ISO 6892-2:2011

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ການທົດສອບແຮງດຶງ - ພາກທີ 2: ວິທີການທົດສອບຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ

Metallic materials -- Tensile testing -- Part 2: Method of test at elevated temperature

259.    

LS 259-2017/

ISO 6892-3:2015

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ການທົດສອບແຮງດຶງ - ພາກທີ 2: ວິທີການທົດສອບຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ

Metallic materials -- Tensile testing -- Part 3: Method of test at low temperature

260.    

LS 260-2017/

ISO 6892-4:2015

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ການທົດສອບແຮງດຶງ - ພາກທີ 2: ວິທີການທົດສອບຢູ່ໃນ  (liquid helium)

Metallic materials -- Tensile testing -- Part 4: Method of test in liquid helium

261.     

LS 261-2017/

ISO 7438:2016

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ກວດສອບໃນຮູບແບບ ເບນ  (Bend test)

Metallic materials -- Bend test

262.    

LS 262-2017/

ISO 20482:2013

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ແຜ່ນ ແລະ ຂອບ - ໂດຍການທົບສອບ  Erichsen  cupping

Metallic materials -- Sheet and strip -- Erichsen cupping test

263.    

LS 263-2017/

ISO 404:2013

2017

ຜະລິດຕະພັນເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ - ຂໍ້ກໍາໜົດທົ່ວໄປທາງດ້ານເຕັກນິກ

Steel and steel products -- General technical delivery requirements

264.    

LS 264-2017/

ISO 14284:1996

2017

ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ - ການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ການກະກຽມຕົວຢ່າງເພື່ອກໍານົດອົງປະກອບທາງເຄມີ

Steel and iron -- Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition

265.    

LS 265-2017/

ISO 15350:2000

2017

ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ - ການກໍານົດຄ່າກາກບອນ ແລະ ຄ່າປະລິມານຂອງມາດທັງໝົດ - ວິທີການດູດກືນລັງສີອິນຟາເລດ ຫຼັງຈາກການເຜົາໃໝ້ໃນເຕົາໜຽວນໍາ (ວິທີການປົກກະຕິ)

Steel and iron -- Determination of total carbon and sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method)

266.    

LS 266-2017/

ISO 148-1:2016

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ການທົດສອບການກະທົບຂອງລູກຕຸ້ມ  Charpy - ພາກທີ 1: ວິທີທົດສອບ 

Metallic materials -- Charpy pendulum impact test -- Part 1: Test method

267.    

LS 267-2017/

ISO 10721-1:1997

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງ - ພາກທີ 1: ວັດສະດຸ ແລະ ການອອກແບບ

Steel structures -- Part 1: Materials and design

268.    

LS 268-2017/

ISO 15208:2012

2017

ແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຊະນິດຄູ່ເຄືອບສັງກະສີ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່ການຄ້າ

Continuous hot-dip zinc-coated twin-roll cast steel sheet of commercial quality

269.    

LS 269-2017/

ISO 3575:2016

2017

ແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຊະນິດຄູ່ເຄືອບສັງກະສີ ແລະ ແຜ່ນເຫຼັກເຄືອບສັງກະສີທີ່ມີກາກບອນປະສົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່ຮູບແບບ ແລະ ການຄ້າ

Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities

270.    

LS 270-2017/

ISO 4998:2014

2017

ແຜ່ນເຫຼັກຮີດຮ້ອນຊະນິດຄູ່ເຄືອບສັງກະສີ ແລະ ແຜ່ນເຫຼັກເຄືອບສັງກະສີທີ່ມີກາກບອນປະສົມ ສໍາລັບໂຄງສ້າງຄຸນນະພາບ

Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality

271.     

LS 271-2017/

ISO 722:1991

2017

ອຸປະກອນເຈາະຫີນ - ເຫຼັກເຈາະຮູບແບບກົມ ແລະ ຮູບແບບກົມຫົກລ່ຽມ

Rock drilling equipment -- Hollow drill steels in bar form, hexagonal and round

272.    

LS 272-2017/

ISO 2937:1974

2017

ທໍ່ເຫຼັກກັນມ້ຽນທໍາມະດາ  ສໍາລັບ ວຽກງານດ້ານກົນຈັກ

Plain end seamless steel tubes for mechanical application

273.    

LS 273-2017/

ISO 10763:1994

2017

ກໍາລັງຂອງໄຮໂດລິກ - ທໍ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມລຽບ, ທ່ຽງຕົງ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ -ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມດັນຂອງການເຮັດວຽກ

Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures

274.    

LS 274-2017/

ISO 559:1991

2017

ທໍ່ເຫຼັກສໍາລັບ ນໍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

Steel tubes for water and sewage

275.    

LS 275-2017/

ISO 22034-2:2016

2017

 

ຜະລິດຕະພັນສາຍເຫຼັກ ແລະ ລວດເຫຼັກ - ພາກທີ 2: ຄວາມທົນທາຕໍ່ຂະໜາດຂອງສາຍ

Steel wire and wire products -- Part 2: Tolerances on wire dimensions

276.    

LS 276-2017/

ISO 17746:2016

2017

ໂຄງສາຍເຫຼັກ ແລະ ກໍ້ສາຍເຫຼັກ - ນິຍາມ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ

Steel wire rope net panels and rolls -- Definitions and specifications

277.    

LS 277-2017/

ISO 6934-3:1991

2017

ເຫຼັກສໍາລັບເສີມຄອນກຼີດອັດແຮງ - ພາກທີ 3: ສາຍເຄືອບແຂງ ແລະ ຮ້ອນ

Steel for the prestressing of concrete -- Part 3: Quenched and tempered wire

278.    

LS 278-2017/

ISO 6363-1:2012

2017

ອາລູມີນຽມ ແລະ ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ -  ແທ່ງ, ທໍ່ ແລະ ສາຍໄຟ - ພາກທີ 1: ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກສໍາລັບການກວດສອບ ແລະ ຂົນສົ່ງ

Wrought aluminium and aluminium alloys -- Cold-drawn rods/bars, tubes and wires -- Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

279.    

LS 279-2017/

ISO 6362-2:2014

2017

ອາລູມີນຽມ ແລະ ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ - ແທ່ງ, ທໍ່ ແລະ ທໍ່ອັດລີດ - ພາກທີ 2: ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານກົນຈັກ

Wrought aluminium and aluminium alloys -- Extruded rods/bars, tubes and profiles -- Part 2: Mechanical properties

280.    

LS 280-2017/

ISO 6892-1:2009

2017

ວັດສະດຸທີ່ເປັນໂລຫະ - ການທົດສອບແຮງດຶງ - ພາກທີ 1: ວິທີຂອງການທົດສອບທີ່ຫ້ອງອຸນຫະພູມ

Metallic materials — Tensile testing —Part 1:Method of test at room temperature

281.     

LS 281-2017/

ISO 10799-1:2011

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງຮູບປະພັນຮີດເຢັນ ແລະ ເຫຼັກກ້າປາສະຈາກໝ້ຽງ - ພາກທີ 1: ເງຶ່ນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ 

Cold-formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

282.    

LS 282-2017/

ISO 10799-2:2011

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງຮູບປະພັນຮີດເຢັນ ແລະ ເຫຼັກກ້າປາສະຈາກໝ້ຽງ - ພາກທີ 2: ຂະໜາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນ

Cold-formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 2: Dimensions and sectional properties

283.    

LS 283-2017/

ISO 12633-1:2011

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງຮູບປະພັນຮີດຮ້ອນ ແລະ ເຫຼັກກ້າປາສະຈາກໝ້ຽງ - ພາກທີ 1: ເງຶ່ນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

284.    

LS 284-2017/

ISO 12633-2:2011

2017

ເຫຼັກໂຄງສ້າງຮູບປະພັນຮີດຮ້ອນ ແລະ ເຫຼັກກ້າປາສະຈາກໝ້ຽງ - ພາກທີ 2: ຂະໜາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນ

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 2: Dimensions and sectional properties

285.    

LS 285-2017/

ISO 9329-1:1989

2017

ທໍ່ເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 1: ຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດ

Seamless steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: Unalloyed steels with specified room temperature properties

286.    

LS 286-2017/

ISO 9329-2:1997

2017

ທໍ່ເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 2: ຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ

Seamless steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties

287.    

LS 287-2017/

ISO 9329-3:1997

2017

ທໍ່ເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 3: ຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ

Seamless steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 3: Unalloyed and alloyed steels with specified low temperature properties

288.    

LS 288-2017/

ISO 9329-4:1997

2017

ທໍ່ເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 4: ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic

Seamless steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 4: Austenitic stainless steels

289.    

LS 289-2017/

ISO 9330-1:1990

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 1:  ຄຸນສົມບັດຂອງເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດ

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: Unalloyed steel tubes with specified room temperature properties

290.    

LS 290-2017/

ISO 9330-2:1997

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 2:  ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໜຽວນໍາການເຊື່ອມທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີອາລູມີນຽມ ແລະ ມີອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified elevated temperature properties

291.     

LS 291-2017/

ISO 9330-3:1997

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 3:  ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໜຽວນໍາການເຊື່ອມທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີອາລູມີນຽມ ແລະ ມີອາລູມີນຽມ ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 3: Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties

292.    

LS 292-2017/

ISO 9330-4:2000

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 4: ທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຫຼັກຄຸນນະພາບສູງ ໃນຫ້ອງທີີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 4: Submerged arc-welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified elevated temperature properties

293.    

LS 293-2017/

ISO 9330-5:2000

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 5: ທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຫຼັກຄຸນນະພາບສູງ ໃນຫ້ອງທີີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ.

 

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 5: Submerged arc-welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties

294.    

LS 294-2017/

ISO 9330-6:1997

2017

ທໍ່ເຊື່ອມເຫຼັກສໍາລັບຄວາມດັນ - ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການສົ່ງມອບ - ພາກທີ 6: ສະແຕນເລດຕາມລວງນອນ

Welded steel tubes for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 6: Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes

295.    

LS 295-2017/

ISO 10893-1:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 1: ການທົດສອບດ້ວຍລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ (ຍົກເວັ້ນທໍ່ເຊື່ອມ) ສໍາລັບກວດສອບຄວາມສົນບູນຂອງລະບົບໄຮໂດລິກ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness

296.    

LS 296-2017/

ISO 10893-2:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 2: ການທົດສອບດ້ວຍລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ (ຍົກເວັ້ນທໍ່ເຊື່ອມ) ສໍາລັບກວດສອບຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງທໍ່ເຫຼັກ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections

297.    

LS 297-2017/

ISO 10893-3:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 3: ການທົດສອບດ້ວຍລະບົບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ (ຍົກເວັ້ນທໍ່ເຊື່ອມ) ສໍາລັບກວດສອບຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງທໍ່ເຫຼັກ ferromagnetic ຕາມລວງຍາວ ແລະ ລວງຂວາງ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

298.    

LS 298-2017/

ISO 10893-4:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 4: ການກວດສອບການຊືມດ້ວຍທາດແຫຼວຂອງທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮອຍເຊື່ອມ ເພື່ອການກວດຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງຜີວທໍ່

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 4: Liquid penetrant inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of surface imperfections

299.    

LS 299-2017/

ISO 10893-5:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 5: ການກວດຊິ້ນສ່ວນແມ່ເຫຼັກຂອງທໍ່ເຫຼັກ ແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮອຍເຊື່ອມ ເພື່ອການກວດຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງຜີວທໍ່ ferromagnetic

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections

300.    

LS 300-2017/

ISO 10893-6:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 6: ການກວດສອບທາງດ້ານລັງສີຂອງຮອຍຈອດຂອງທໍ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມ ເພື່ອການກວດຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງຜີວທໍ່

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections

301.     

LS 301-2017/

ISO 10893-7:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 7: ການກວດສອບທາງດ້ານລັງສີຂອງຮອຍຈອດຂອງທໍ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມ ເພື່ອການກວດຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງຜີວທໍ່

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections

302.    

LS 302-2017/

ISO 10893-8:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 8: ການກວດສອບແບບອັດຕະໂນມັດໃນແບບອຸນຕ້າໂຊນິກ (ultrasonic) ຂອງທໍ່ເຫຼັກທີ່ປາສະຈາກໝ້ຽງ ແລະ ຮອຍຕໍ່ ເພື່ອການກວດຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງລາມີເລດ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections

303.    

LS 303-2017/

ISO 10893-9:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 9: ການກວດສອບແບບອັດຕະໂນມັດໃນແບບອຸນຕ້າໂຊນິກ (ultrasonic) ສໍາລັບການກວດສອບຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງລາມີເລດໃນແຜ່ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດທໍ່ເຫຼັກເຊື່ອມ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes

304.    

LS 304-2017/

ISO 10893-10:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 10: ການທົດ ສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງ ແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮອຍເຊື່ອມ (ຍົກເວັ້ນທໍ່ເຊື່ອມແບບໂປ່ງ) ສໍາລັບກວດສອບຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງທໍ່ເຫຼັກ ຕາມລວງຍາວ ແລະ ລວງຂວາງ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

305.    

LS 305-2017/

ISO 10893-11:2011

2017

ການທົດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍທໍ່ເຫຼັກ - ພາກທີ 11: ການກວດສອບແບບອັດຕະໂນມັດໃນແບບອຸນຕ້າໂຊນິກ (ultrasonic)  ແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮອຍເຊື່ອມ ສໍາລັບກວດສອບຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງທໍ່ເຫຼັກ ຕາມລວງຍາວ ແລະ ລວງຂວາງ

Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

306.    

LS 306-2017/

ISO 225:2010

2017

ຂໍເກາະ, ກຽວໂຕຜູ້,  ນ໊ອດ, ຕະປູຫົວໃຫຍ່ ແລະ  ນ໊ອດກຽວ - ສັນຍາລັກ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍຂະໜາດ

Fasteners -- Bolts, screws, studs and nuts -- Symbols and descriptions of dimensions

307.    

LS 307-2017/

ISO 885:2000

2017

ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງກຽວໂຕຜູ້ ແລະ ນ໊ອດ - ຊຸດແມັດທິກ - ລັດສະໝີ

General purpose bolts and screws -- Metric series -- Radii under the head

308.    

LS 308-2017/

ISO 888:2012

2017

ຂໍເກາະ, ກຽວໂຕຜູ້,  ນ໊ອດ, ຕະປູຫົວໃຫຍ່ ແລະ  ນ໊ອດກຽວ - ຄວາມຍາວກຽວ ແລະ ຄວາມຍາວທີ່ລະບຸ

Fasteners -- Bolts, screws and studs -- Nominal lengths and thread lengths

309.    

LS 309-2017/

ISO 898-1:2013

2017

ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານກົນຈັກຂອງຕົວຢຶດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຄາບອນ ແລະ ໂລຫະປະສົມ - ພາກທີ 1: ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ ຂອງກຽວໂຕຜູ້,  ນ໊ອດ, ຕະປູຫົວໃຫຍ່ ແລະ  ນ໊ອດກຽວ

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes -- Coarse thread and fine pitch thread

310.     

LS 310-2017/

ISO 898-5:2012

2017

ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານກົນຈັກຂອງຕົວຢຶດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຄາບອນ ແລະ ໂລຫະປະສົມ - ພາກທີ 5: ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການຂອງ ນ໊ອດກຽວ ແລະ ຕົວຢຶດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes -- Coarse thread and fine pitch thread

311.      

LS 311-2017/

ISO 1207:2011

2017

ນ໊ອດກຽວແບບ Slotted  - ຜະລິດຕະພັນ ເກດ A

Slotted cheese head screws -- Product grade A

312.     

LS 312-2017/

ISO 1479:2011

2017

ນ໊ອດກຽວແບບ Hexagon

Hexagon head tapping screws

313.     

LS 313-2017/

ISO 16841:2014

2017

ເຊືອກລວດເຫຼັກ - ການຕິດຕັ້ງເຊືອກ ໂດຍສາຍຕາ  -  ປະເພດ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂັ້ນຕ່ໍາ

Steel wire ropes -- Pulling eyes for rope installation -- Types and minimum requirements

314.     

LS 314-2017/

ISO 4344:2004

2017

ເຊືອກລວດເຫຼັກສໍາລັບລິບ - ຂໍ້ກໍານົດຂັ້ນຕໍ່າ

Steel wire ropes for lifts -- Minimum requirements

315.     

LS 315-2017/

ISO 15630-1:2010

2017

ເຫຼັກເສີມຄອນກຼີດອັດແຮງ - ວິທີກວດສອບ - ພາກທີ 1: ເຫຼັກເສີມລວດເຫຼັກ ແລະ ສາຍໄຟ

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete -- Test methods -- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire

316.     

LS 316-2017 /

ISO 6934-1:1991

2017

ເຫຼັກສໍາລັບຄອນກຼີດອັດແຮງ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ

Steel for the prestressing of concrete -- Part 1: General requirements

317.     

LS 317-2017 /

ISO 6934-2:1991

2017

ເຫຼັກສໍາລັບຄອນກຼີດອັດແຮງ - ພາກທີ 2: ເຫຼັກລວດແບບເຢັນ

Steel for the prestressing of concrete -- Part 2: Cold-drawn wire

318.     

LS 318-2017 /

ISO 6934-4:1991

2017

ເຫຼັກສໍາລັບຄອນກຼີດອັດແຮງ - ພາກທີ 3: ເສັ້ນໃຍ

Steel for the prestressing of concrete -- Part 4: Strand

319.     

LS 319-2017/

ISO 12439:2010

2017

ການປະສົມນໍ້າສໍາລັບຄອນກຼີດ

Mixing water for concrete

320.    

LS 320-2017/

ISO 5470-1:2016

2017

ຜ້າເຄືອບຢາງ ຫຼື ພາລາດສະຕິກ - ການກໍານົດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮຸກຖູ - ພາກທີ 1: ຕົວຢຶດທັບ

Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of abrasion resistance -- Part 1: Taber abrader

321.     

ISO 321-2017/

ISO 5470-2:2003

2017

ຜ້າເຄືອບຢາງ ຫຼື ພາລາດສະຕິກ - ການກໍານົດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮຸກຖູ - ພາກທີ 2: ຕົວຮຸກຖູ

Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of abrasion resistance -- Part 2: Martindale abrader

322.    

LS 322-2017/

ISO 1452-1:2009

2017

ລະບົບທໍ່ພາລາດສະຕິກສໍາລັບແຈກຈ່າຍນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້ຝັງດິນ ແລະ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - ພາກທີ 1: ທົ່ວໄປ

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: General

323.    

LS 323-2017/

ISO 1452-2:2009

2017

ລະບົບທໍ່ພາລາດສະຕິກສໍາລັບແຈກຈ່າຍນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້ຝັງດິນ ແລະ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - ພາກທີ 2: ທໍ່

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 2: Pipes

324.    

LS 324-2017/

ISO 1452-3:2009

2017

ລະບົບທໍ່ພາລາດສະຕິກສໍາລັບແຈກຈ່າຍນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້ຝັງດິນ ແລະ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - ພາກທີ 3: ອຸປະກອນ

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 3: Fittings

325.    

LS 325-2017/

ISO 3633:2002

2017

ລະບົບທໍ່ພາລາດສະຕິດ ສໍາລັບຝັງດິນ ແລະ ລະບາຍສິ່ງເສດເຫຼືອ (ອຸນຫະພູມສູງຕໍ່າ ແລະ ສູງ) ພາຍໃນອາຄານ - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

326.    

LS 326-2017/

ISO 15642:2003

2017

ອຸປະກອນເສີມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຖະໜົນຫົນທາງ - ການປະສົມຢາງໝາກຕອຍ - ຄໍາສັບ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ

Road construction and maintenance equipment -- Asphalt mixing plants -- Terminology and commercial specifications

327.    

LS 327-2017/

ISO 377-2013

2017

ຜະລິດຕະພັນເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ - ສະຖານທີ່ ແລະ ການກະກຽມຕົວຢ່າງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທົດສອບ ເພື່ອການກວດສອບທາງດ້ານກົນຈັກ

Steel and steel products -- Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing

328.    

LS 328-2017/ISO 506:1992

2017

ນໍ້າຢາງຂຸ້ນພາລາທຳມະຊາດ -- ການກຳນົດປະລຶມານການລະເຫີຍອາຍຂອງອາຊິດ

Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number

329.    

LS 329-2017/ISO 289-1:2015

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນ -- ການກຳນົດ

Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 1: Determination of Mooney viscosity 

330.    

LS 330-2017/ISO 6101-3:2014

 

2017

ຢາງ -- ການກຳນົດປະລິມານໂລຫະໃນການດູດຊືມອາຕອມ -- ການກຳນົດປະລິມານທອງແດງ

Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 3: Determination of copper content

331.     

LS 331-2017/ISO 6101-4:2014

 

2017

ຢາງ -- ການກຳນົດປະລິມານໂລຫະໃນການດູດຊືມອາຕອມ -- ການກຳນົດປະລິມານແມງການີສ

Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 4: Determination of manganese content

332.    

LS 332-2017/ISO 127:2012

 

2017

ຢາງທຳມະຊາດ, ນ້ຳຢາງຂຸ້ນທຳມະຊາດ -- ການກຳນົດຈຳນວນຂອງKOH

Rubber, natural latex concentrate -- Determination of KOH number

333.    

LS 333-2017/ISO 2393:2014

 

2017

ຢາງປະສົມທົດສອບ - ການກຽມປະສົມແລະວັນຄາໄນ -- ອຸປະກອນແລະຂັ້ນຕອນ

Rubber test mixes -- Preparation, mixing and vulcanization -- Equipment and procedures

334.    

LS 334-2017/ISO 1656:2014

 

2017

ຢາງດິບທຳມະຊາດແລະຢາງພາລາທຳມະຊາດ -- ການກຳນົດປະລິມານໄນໂຕຼເຈນ

Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content 

 

335.    

LS 335-2017/ISO 247:2006

 

2017

ຢາງ -- ການກຳນົດຂີ້ເທົ່າ

Rubber -- Determination of ash

336.    

LS 336-2017/ISO 1817:2015

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ - ການກໍານົດຜົນກະທົບຂອງທາດແຫຼວ

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of the effect of liquids

337.    

LS 337-2017/ISO 1853:2011

 

2017

ການໜ່ຽວນຳແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ - ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ

Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastics - Measurement of resistivity

338.    

LS 338-2017/ISO 36:2011

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ - ການກໍານົດຄວາມຍຶດຕິດກັບຜ້າທໍ

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of adhesion to textile fabric

339.    

LS 339-2017/ISO 6502:2016

 

2017

ຢາງ - ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄໍານວນ

Rubber – Guide to the use of curemeters

340.    

LS 340-2017/ISO 124:2014

 

2017

ຢາງລາເຕັກ -- ການກໍານົດປະລິມານຂອງແຂງທັງໝົດ

Latex, rubber -- Determination of total solids content 

341.     

LS 341-2017/ISO 125:2011

 

2017

ນ້ຳຢາງຂຸ້ນທຳມະຊາດ-- ການກໍານົດຄວາມເປັນດ່າງ

Natural rubber latex concentrate -- Determination of alkalinity 

342.    

LS 342-2017/ISO 706:2004

 

2017

ນ້ຳຢາງທຳມະຊາດ -- ການກໍານົດຄັ່ງ (ຕະກອນຕົກຄ້າງ)

Rubber latex -- Determination of coagulum content (sieve residue)

343.    

LS 343-2017/ISO 18517:2015

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ການທົດສອບຄວາມແຂງ -- ບົດແນະນຳແລະຄຳແນະນຳ

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Hardness testing -- Introduction and guide 

344.    

LS 344-2017/ISO 8331:2014

This standard has been revised by ISO 8331:2016.

2017

ສາຍຢາງແລະພາສຕິກແລະສາຍໄຟ - ບົດແນະນໍາສຳລັບໃນການເລືອກ, ການເກັບຮັກສາແລະການບຳລຸງຮັກສາ

Rubber and plastics hoses and hose assemblies -- Guidelines for selection, storage, use and maintenance 

 

345.    

LS 345-2017/ISO 2285: 2013

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ-- ການກໍານົດຄວາມດັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຕົວຄົງທີ່ແລະຄວາມດັນ, ການຍຶດຕົວແລະການຄືບຄານພາຍໃຕ້ແຮງດຶງຄົງທີ່

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load 

 

 

346.    

LS 346-2017/ISO 8308:2015

 

2017

ຢາງແລະສາຍຢາງພາສຕິກແລະທໍ່ຢາງ -- ການກໍານົດການສົ່ງທາດແຫຼວໂດຍຜ່ານທໍ່ແລະຜິວທໍ່

Rubber and plastics hoses and tubing -- Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls 

347.    

LS 347-2017/ISO 2878: 2011

 

2017

ຢາງ -- ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດແລະກະແສໄຟຟ້າ - ການກໍານົດຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ

Rubber -- Antistatic and conductive products -- Determination of electrical resistance 

348.    

LS 348-2017/ISO 18899: 2013

 

2017

ຢາງ -- ຄູ່ມືການສອບທຽບອຸປະກອນທົດສອບ

Rubber -- Guide to the calibration of test equipment 

349.    

LS 349-2017/ISO 8030:2014

 

2017

ຢາງແລະສາຍຢາງພາສຕິກ -- ວິທີການທົດສອບຄວາມໄວໄຟ

Rubber and plastics hoses -- Method of test for flammability

350.    

LS 350-2017/ISO 1431-1:2012

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກຫັກຂອງໂອໂຊນ - ພາກທີ 1 ການທົດສອບແບບສະຖິຕິແລະແບບໄດນາມິກ

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 1: Static and dynamic strain testing 

 

351.     

LS 351-2017/ISO 1827:2011

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ການກໍານົດໂມດຸນແຮງເສືອນແລະການຍຶດຕົວກັບແຜ່ນແຂງ -- ວິທີການຕັດສີ່ເທົ່າ

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of shear modulus and adhesion to rigid plates -- Quadruple-shear methods

352.    

LS 352-2017/ISO 188:2011

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ການເລ່ງອາຍຸແລະທົດສອບການຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat resistance tests

353.    

LS 353-2017/ ISO 6803:2008

 

2017

ຢາງຫຼືສາຍຢາງພາສຕິກແລະຊຸດປະກອບທໍ່ -- ການທົດສອບແຮງດັນດ້ວຍໄຮໂດຼລິກໂດຍບໍ່ຂົດງໍ

Rubber or plastics hoses and hose assemblies -- Hydraulic-pressure impulse test without flexing

354.    

LS 354-2017/ISO 37:2011

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ການກໍານົດຄຸນສົມບັດຄວາມເຄັ້ນແລະແຮງດຶງຂອງແຮງດຶງ

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile stress-strain properties

355.    

LS 355-2017/ISO 48:2010

 

2017

ຢາງວັນຄາໄນຫຼືຢາງເທີໂມພາສຕິກ -- ການກໍານົດຄວາມແຂງ (ຄວາມແຂງລະຫວ່າງ 10 IRHDແລະ 100 IRHD)

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

356.    

LS 356-2017/ISO 1802:1992

 

2017

ນ້ຳຢາງຂຸ້ນທຳມະຊາດ -- ການກໍານົດປະລິມານກົດບໍລິກ

Natural rubber latex concentrate -- Determination of boric acid content

357.    

LS 357-2017/ISO 2930:2009

 

2017

ຢາງ, ຢາງດິບທຳມະຊາດ -- ການກໍານົດດັດສະນີຍຶດເກາະຂອງພາສຕິກ(PRI)

Rubber, raw natural -- Determination of plasticity retention index (PRI)

358.    

LS 358-2017/ISO 11852:2011

 

2017

ຢາງ -- ການກໍານົດປະລິມານແມັກນີຊຽມໃນພາກສະໜາມແລະນ້ຳຢາງຂຸ້ນໂດຍການໄຕເຕດລາຍລະອຽດຕື່ມ

Rubber -- Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latex by titration More details

การหาปริมาณแมกนีเซียมในสนามและน้ำยางข้นเข้มข้นโดยการไตเตรทรายละเอียดเพิ่มเติม

359.    

LS 359-2017/ISO 249:2014

 

2017

ຢາງ, ຢາງດິບທຳມະຊາດ - ການກໍານົດສິ່ງເປິເປື້ນ

Rubber, raw natural - Determination of dirt content

360.    

LS 360-2017/ISO 248-1:2011

 

2017

ຢາງດິບ -- ການກໍານົດເນື້ອຫາສານລະເຫີຍ - ພາກທີ 1 : ວິທີການບົດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແລະວິທີການອົບ

Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 1: Hot-mill method and oven method

361.     

LS 361-2017/ISO 4660:2011

 

2017

ຢາງ, ຢາງດິບທຳມະຊາດ -- ການທົດສອບດັດສະນີສີ

Rubber, raw natural -- Colour index test

362.    

LS 362-2017/ISO 5772:2015

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບສາຍຢາງສຳລັບການຈ່າຍເຊື້ອເພີງທີ່ແທກໄດ້ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing -- Specification

363.    

LS 363-2017/ISO 4641:2010

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບສາຍຢາງສຳລັບການດູດແລະຄາຍນ້ຳ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge – Specification

364.    

LS 364-2017/ISO 4642-1:2015

 

2017

ຢາງແລະສາຍຢາງພາສຕິກ, ບໍ່ຍຸບຕົວສຳລັບການບໍ່ລິການດັບເພີງ - ພາກທີ 1: ທໍ່ແຂງສຳລັບລະບົບຖາວອນ

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service -- Part 1: Semi-rigid hoses for fixed systems

365.    

LS 365-2017/ISO 4642-2:2015

 

2017

ຢາງແລະສາຍຢາງພາສຕິກ, ບໍ່ຍຸບຕົວສຳລັບການບໍ່ລິການດັບເພີງ - ພາກທີ 2: ທໍ່ກຶງແຂງ (ຊູດປະກອບທໍ່) ສຳລັບປ້ຳສູບນ້ຳແລະຍານພາຫະນະ

Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service -- Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles

366.    

LS 366-2017/ISO 2398:2006

 

2017

ສາຍຢາງ, ຫັດຖະກຳແຮງເສີມ, ສຳລັບອັດອາກາດ - ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air – Specification

367.    

LS 367-2017/ISO 4079:2015

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບທໍ່ - ປະເພດໄຮໂດຼລິກເສີມແຮງສຳລັບທາດແຫຼວທີ່ໃຊ້ນ້ຳຫຼືນ້ຳມັນ -- ຕຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification

368.    

LS 368-2017/ISO 1403:2005

 

2017

ສາຍຢາງທໍ່ເສີມແຮງສຳລັບການໃຊ້ນ້ຳທົ່ວໄປ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications -- Specification

369.    

LS 369-2017/ISO 4081:2010

 

2017

ສາຍຢາງແລະທໍ່ສຳລັບລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນການເຜົາໃໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and tubing for cooling systems for internal-combustion engines -- Specification

370.    

LS 370-2017/ISO 8789:2009

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບທໍ່ສຳລັບອາຍແກັສຫຸງຕົ້ມໃນພາຫະນະ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles – Specification

371.     

LS 371-2017/ISO 11424:1996

 

2017

ສາຍຢາງແລະທໍ່ສຳລັບລະບົບການອາກາດແລະສູນອາກາດໃນການເຜົາໃໝ້ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems for internal-combustion engines – Specification

372.    

LS 372-2017/ISO 11425:1996

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບທໍ່ສຳລັບລະບົບພວງມະໄລລົດ -- ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-steering systems -- Specification

373.    

LS 373-2017/ISO 1436:2009

 

2017

ສາຍຢາງແລະຊຸດປະກອບທໍ່ -- ສາຍໄຮໂດຼລິກຊະນິດເສີມແຮງສຳລັບນ້ຳມັນຫຼືທາດແຫຼວທີ່ໃຊ້ນ້ຳ - ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ

Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification-

 

374.    

LS 374-2017/IEC 60335-2-14:2016 RLV 
Redline version

2017

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-14: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ.

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

375.    

LS 375-2017/IEC 60335-2-56:2002   

2017

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-56: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງເຄື່ອງສາຍຮູບພາບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56:Particular requirements for projectors and similar appliances

376.    

LS 376-2017/IEC 60335-2-56:2002/AMD1:2008

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-56: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງເຄື່ອງສາຍຮູບພາບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56:Particular requirements for projectors and similar appliances

377.    

LS 377-2017/IEC 60335-2-56:2002/AMD2:2014 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2 - ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-56: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງເຄື່ອງສາຍຮູບພາບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56:Particular requirements for projectors and similar appliances

378.    

LS 378-2017/IEC 60335-2-75:2012   

2017

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-75: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ ທີີ່ຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າອັດຕະໂນມັດ

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75:Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

379.    

LS 379-2017/IEC 60335-2-75:2012/AMD1:2015 CSV   

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-75: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ ທີີ່ຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າອັດຕະໂນມັດ.

Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75:Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

380.    

LS 380-2017/IEC 60320-2-4:2005

2017

ອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບນຳ​ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງ​ທົ່ວ​ໄປ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-4: ຕົວເຊື່ອຕໍ່ນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບນໍ້າໜັກເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement

381.     

LS 381-2017/IEC 60320-2-4:2005/AMD1:2009 CSV 
Consolidated version

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1- ອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບນຳ​ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງ​ທົ່ວ​ໄປ - ຄວາມປອດໄພ - ພາກທີ 2-4: ຕົວເຊື່ອຕໍ່ນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບນໍ້າໜັກເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

Amendment 1 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement

382.    

LS 382-2017/IEC 60189-1:2007   

2017

ສາຍສຳລັບຄວາມຖີ່ຕໍ່າ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ຫຸ້ມສະນວນ PVC ແລະ ຊັ້ນປອກ PVC -

- ພາກທີ 1: ການກວດສອບທົ່ວໄປ ແລະ ວິທີການວັດແທກ. Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 1: General test and measuring methods

383.    

LS 383-2017/IEC 60189-2:2007   

2017

ສາຍສຳລັບຄວາມຖີ່ຕໍ່າ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ຫຸ້ມສະນວນ PVC ແລະ ຊັ້ນປອກ PVC -

 ພາກທີ 2: ສາຍເຄເບີ້ນຄູ່ທີ່ມີຈໍານວນ ຮອດ5ສາຍ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ.

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations

384.    

LS 384-2017/IEC 60189-3:2007   

2017

ສາຍສຳລັບຄວາມຖີ່ຕໍ່າ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ຫຸ້ມສະນວນ PVC ແລະ ຊັ້ນປອກ PVC -

ພາກທີ 3: ສາຍອຸປະກອນພ້ອມສາຍຕົວນໍາທີ່ເປັນກຽວ, PVC, ຫຸ້ມສະນວນ ໃນສາຍດ່ຽວ ສາຍຄູ່ ສາຍອະເນກປະສົງ.

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs and triples

385.    

LS 385-2017/IEC 60999-1:1999   

2017

ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ - ຊັກນໍາໄຟຟ້າດ້ວຍທອງແດງ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງບູລອງຍຶດມີກຽວ ແລະ ແບບບໍ່ມີກຽວ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບຕົວໜີບ ທີມີຂະໜາດຂອງຕົວຊັກນໍາ 0.2 ມມ2 ຫາ 35 ມມ2.

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)

386.    

LS 386-2017/IEC 60999-2:2003   

2017

ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ - ຊັກນໍາໄຟຟ້າດ້ວຍທອງແດງ - ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງບູລອງຍຶດມີກຽວ ແລະ ແບບບໍ່ມີກຽວ - ພາກທີ 2: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບຕົວໜີບ ທີມີຂະໜາດຂອງຕົວຊັກນໍາ 35 ມມ2 ຫາ 300 ມມ2.

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)

387.    

LS 387-2017/IEC 61009-2-2:1991  

2017

ກະແສຄົງຄ້າງຈາກການດໍາເນີນງານຂອງ ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ມີການປ້ອງກັນກະແສເກີນທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍໃຊ້ ວົງຈອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ມີຢູ່ ສຳລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະທີ່ຄ້າຍກັນ (RCBO's) - ພາກທີ 2-2 : ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບທົ່ວໄປຂອງ (RCBO's) ໜ້າທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟນັ້ນ.

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage

388.    

LS 388-2017/IEC 61347-2-3:2011  

2017

ຊຸດຄວບຄຸມໄຟ - ພາກທີ 2-3: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສຫຼັບ (a.c.) ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສກົງ (d.c.) ອຸປະກອນຄວບຄຸມທາງດ້ານເອເລັກໂຕຼນິກຂອງດອກໄຟນີອອນ.

Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps

389.    

LS 389-2017/IEC 61347-2-3:2011/AMD1:2016 CSV 

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ຊຸດ ຄວບຄຸມໄຟ - ພາກທີ 2-3: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບ ລະບົບໄຟຟ້າກະແສຫຼັບ (a.c.) ແລະ ກະແສກົງ (d.c.) ອຸປະກອນຄວບຄຸມທາງດ້ານເອເລັກໂຕຼນິກຂອງດອກໄຟນີອອນ.

Amendment 1 - Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps

390.    

LS 390-2017/IEC 62040-1:2008+AMD1:2013 CSV   

2017

ລະບົບໄຟຟ້າສໍາຮອງ (UPS) - ພາທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າສໍາຮອງ.

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS

391.     

LS 391-2017/IEC 62052-11:2003 

2017

ກົງເຕີ ໄຟຟ້າ (ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ) (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ, ການທົດສອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການທົດສອບ - ພາກທີ 11: ອຸປະກອນວັດແທກ.

Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment

392.    

LS 392-2017/IEC 62052-11:2003/AMD1:2016 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ກົງເຕີໄຟຟ້າ(ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ)   (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ, ການທົດສອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການທົດສອບ - ພາກທີ 11: ອຸປະກອນວັດແທກ.

Amendment 1 - Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment

393.    

LS 393-2017/IEC 62053-21:2003  

2017

ກົງເຕີໄຟຟ້າ (ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ)   (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ພາກທີ 21: ກົງເຕີສໍາລັບການໃຊ້ງານ (ເຄື່ອງວັດແທກຄົງທີ່ ສຳລັບໝໍ້ນັບພະລັງງານໄຟຟ້າ) (ຂັ້ນ 1 ແລະ 2)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

394.    

LS 394-2017/IEC 62053-21:2003/AMD1:2016 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ກົງເຕີໄຟຟ້າ (ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ)   (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ພາກທີ 21: ກົງເຕີສໍາລັບການໃຊ້ງານ (ເຄື່ອງວັດແທກຄົງທີ່ ສຳລັບໝໍ້ນັບພະລັງງານໄຟຟ້າ) (ຂັ້ນ 1 ແລະ 2)

Amendment 1 - Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

395.    

LS 395-2017/IEC 62053-23:2003  

2017

ກົງເຕີໄຟຟ້າ (ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ)   (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ພາກທີ 23: ກົງເຕີສໍາລັບຫຼັງການໃຊ້ງານ (ເຄື່ອງວັດແທກຄົງທີ່ ສຳລັບໝໍ້ນັບພະລັງງານ Reactive) (ຂັ້ນ 2 ແລະ 3)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

396.    

LS 396-2017/IEC 62053-23:2003/AMD1:2016 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ກົງເຕີໄຟຟ້າ (ອຸປະກອນ ວັດແທກຄ່າໄຟຟ້າ)  (a.c.) - ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ - ພາກທີ 23: ກົງເຕີສໍາລັບຫຼັງການໃຊ້ງານ (ເຄື່ອງວັດແທກຄົງທີ່ ສຳລັບໝໍ້ນັບພະລັງງານ Reactive)  (ຂັ້ນ 2 ແລະ 3)

Amendment 1 - Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

397.    

LS 397-2017/IEC 60076-3:2013 

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 3: ລະດັບຂອງການກັນໄຟ ການກວດສອບກະແສໄຟ (ສະນວນ, ການທົດສອບຄວາມເປັນສະນວນກັນໄຟ) ແລະ ຄ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງພາຍນອກອາຄານ (ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງພາຍນອກ ເພື່ອເປັນສະນວນກັນໄຟໃນອາກາດ).

Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air

398.    

LS 398-2017/IEC 60076-4:2002  

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 4: ບົດແນະນໍາໃນການທົດສອບ ການກະຕຸ້ນຟ້າຜ່າ

ແລະ ກະແສສະຫຼັບ (ການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າເໝືອນກັບແຮງກະທົບ-ຟ້າຜ່າ) - ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ)

ແລະ ເຕົາປະຕິກອນ.

Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors

399.    

LS 399-2017/IEC 60076-5:2006

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 5: ຄວາມສາມາດທົນຕໍ່ການລັດວົງຈອນ.

Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit

400.    

LS 400-2017/IEC 60076-10:2016   

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 10: ການກໍານົດ ລະ ດັບສຽງ

Power transformers - Part 10: Determination of sound levels

401.     

LS 401-2017/IEC 60076-15:2015 

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 15: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກາດສທໍາມະຊາດ.

Power transformers - Part 15: Gas-filled power transformers

402.    

LS 402-2017/IEC TS 60076-20:2017 

2017

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ (ໝໍ້ແປງກໍຳລັງໄຟຟ້າ) - ພາກທີ 20: ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ພະລັງງານ.

Power transformers - Part 20: Energy efficiency

403.    

LS 403-2017/IEC 60050-851:2008  

2017

ຄໍາສັບທາງດ້ານໄຟຟ້າສາກົນ - ພາກທີ 851: ການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ

International Electrotechnical Vocabulary - Part 851: Electric welding

404.    

LS 404-2017/IEC 60050-851:2008 /AMD1:2014  

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ຄໍາສັບທາງດ້ານໄຟຟ້າສາກົນ - ພາກທີ 851: ການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ

Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 851: Electric welding

405.    

LS 405-2017/IEC 60130-5:1966 

2017

ຊ່ອງສຽບສໍຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 3 MHz - ພາກທີ 5: ຕົວເຊື່ອມທີ່ມີຊ່ອງໃຫ້ສຽບຫຼາຍຊ່ອງ (ຊ່ອງສຽບຕໍ່ຫລາຍຊ່ອງ).

Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 5: Rectangular multipole connectors with blade contacts

406.    

LS 406-2017/IEC 60130-9:2011 

2017

ຊ່ອງສຽບສໍຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 3 MHz - ພາກທີ 9: ຊ່ອງຕໍ່ແບບວົງມົນ ສໍາລັບວິທະຍຸ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບສຽງ.

Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 9: Circular connectors for radio and associated sound equipment

407.    

LS 407-2017/IEC 60130-10:1971

2017

ຊ່ອງສຽບສໍຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 3 MHz - ພາກທີ 10: ຊ່ອງສຽບສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າກັບ ອຸປະກອນບັນເທີງ ພາຍນອກ ໃນຮູບແບບພົກພາ.

Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 10: Connectors for coupling an external low-voltage power supply to portable entertainment equipment

408.    

LS 408-2017/IEC 60130-12:1976   

2017

ຊ່ອງສຽບສໍຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 3 MHz - ພາກທີ 12: ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການທົດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່.

Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 12: Link and test connectors

409.    

LS 409-2017/IEC 60130-17:1998   

2017

ຊ່ອງສຽບສໍຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າ 3 MHz - ພາກທີ 17: ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງຕົວເຊື່ອມໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາບທິດທາງ ເພື່ອໃຊ້ກັບໝໍ້ເກັບໄຟໃຫ້ສາມາດສາກໄຟຄືນໄດ້.

Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 17: Detailspecification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

410.     

LS 410-2017/IEC 60169-3:1965  

2017

ຕົວເຊື່ອມຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ - ພາກທີ 3: ການຕໍ່ແບບສອງຂາ ສໍຳລັບເຄື່ອງປ້ອນອາກາດແບບຄູ່ ທີ່ສົມດຸນກັນ.

Radio-frequency connectors - Part 3: Two-pin connector for twin balanced aerial feeder

411.      

LS 411-2017/IEC 60870-5:2017 SER

2017

ລະບົບອຸປະກອນຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກແບບໄຮ້ສາຍ - ພາກທີ 5: ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນແບບ  protocols ກັບ - ທຸກສ່ວນ.

Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission protocols - ALL PARTS

412.     

LS 412-2017/IEC 60870-5-101:2003+AMD1:2015 CSV  

2017

ລະບົບອຸປະກອນຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກແບບໄຮ້ສາຍ - ພາກທີ 5-101: ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນແບບ protocols – ຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະຖານ ສຳລັບການຄວບຄຸມຂັ້ນພື້ນຖານ.

Telecontrol equipment and systems - Part 5-101: Transmission protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks

413.     

LS 413-2017/IEC 60870-5-104:2006

2017

ລະບົບອຸປະກອນຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກແບບໄຮ້ສາຍ - ພາກທີ 5-104: ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນ ແບບ protocols  - ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອຂ່າຍ ຂອງ IEC 60870-5-101  ໂດຍນໍາສົ່ງຂໍ້ມຸນແບບມາດຕະຖານ.

Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles

414.     

LS 414-2017/IEC 60870-5-104:2006/AMD1:2016 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ລະບົບອຸປະກອນຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກແບບໄຮ້ສາຍ - ພາກທີ 5-104: ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນ ແບບ protocols - ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອຂ່າຍ ຂອງ IEC 60870-5-101 ໂດຍນໍາ ໂດຍນໍາສົ່ງຂໍ້ມຸນແບບມາດຕະຖານ.

Amendment 1 - Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles

415.     

LS 415-2017/IEC 60204-1:2016 

 

2017

ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ - ອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ.

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

416.     

LS 416-2017/IEC 61724-1:2017 

2017

ປະສິທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າໂຊລາແຊວ - ພາກທີ 1: ການກວດຕິດຕາມ (ການກວດສອບ).

Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring

417.     

LS 417-2017/IEC 62368-1:2014 

 

2017

ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ສຽງ / ວິດີໂອ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ.

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

418.     

LS 418-2017/IEC 60350-2:2017 

2017

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສໍາລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ - ພາກທີ 2: ເຕົາ - ວິທີການວັດແທກ ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາແກ໊ດ.

Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

419.     

LS 419-2017/IEC 60730-2-5:2013

2017

ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ - ພາກທີ 2-5: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບລະບົບຄວບຄຸມການເຜົາໃໝ້ອັດຕະໂນມັດ.

Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems

420.    

LS 420-2017/IEC 60730-2-5:2013/AMD1:2017 

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ - ພາກທີ 2-5: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ ສໍາລັບລະບົບຄວບຄຸມການເຜົາໃໝ້ອັດຕະໂນມັດ.

Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems

421.     

LS 421-2017/IEC 60730-2-15:2017 

2017

ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ - ພາກທີ 2-15: ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະສໍາລັບການ ໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າທາງອາກາດ, ທາງນ້ໍາ ແລະ ການຄວບຄຸມລະດັບຂອງນ້ໍາ.

Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls

422.    

LS 422-2017/IEC 62863:2017 

2017

ວິທີວັດແທກຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ຕົວເດີຕັດຜົມ ທີ່ໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ.

Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use

423.    

LS 423-2017/IEC 60747-16-3:2002 

2017

ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ຕົວປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່

Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters

424.    

LS 424-2017/IEC 60747-16-3:2002/AMD1:2009 

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ຕົວປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່

Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters

425.    

LS 425-2017/IEC 60747-16-3:2002/AMD2:2017 CSV 

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2 - ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ຕົວປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່

Amendment 2 - Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters

426.    

LS 426-2017/IEC 60747-16-4:2004 

2017

 ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ສະວິດ

Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches

427.    

LS 427-2017/IEC 60747-16-4:2004/AMD1:2009

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 - ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ສະວິດ

Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches

428.    

LS 428-2017/IEC 60747-16-4:2004/AMD2:2017 CSV

2017

ປັບປຸງຄັ້ງທີ 2 - ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ສ່ວນທີ 16-3: ວົງຈອນໄມໂຄຼເວັບ - ສະວິດ

Amendment 2 - Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches

429.    

LS 429-2017/IEC 61071:2017 

2017

ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ ສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ.

Capacitors for power electronics

430.    

LS 430-2017/IEC 62341-6-3:2017 PRV 

2017

ໄຟໂຊເທີງໜ້າຈໍ ຈາກການສາຍແສງຂອງ ໄດໂອດ (OLED) - ສ່ວນທີ 6-3: ວິທີການວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ

Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-3: Measuring methods of image quality

431.     

LS 431-2017/IEC 62880-1:2017 

2017

ອຸປະກອນເຄີ່ງໂຕນໍາ - ມາດຕະຖານການທົດສອບແຮງດຶງ - ພາກທີ 1: ມາດຕະຖານການທົດສອບແຮງດຶງຂອງທອງ.

Semiconductor devices - Stress migration test standard - Part 1: Copper stress migration test standard

432.    

LS 432-2017/IEC 62884-2:2017 

2017

ເຕັກນິກໃນການວັດແທກ ເຄື່ອງແປງສັນຍານໄດອີເລັກຕຼິກ ແລະ ໄຟຟ້າສະທິດ ການສັ່ນ -ພາກທີ 2: ວິທີວັດການຂຶ້ນລົງຂອງເຟສ.

Measurement techniques of piezoelectric, dieletric and electrostatic oscillators - Part 2: Phase jitter measurement method

433.    

LS 433

2017

ມາດຕະຖານ ນຳ້ມັນເຄື່ອງ

 

434.    

LS 434

2017

ມາດຕະຖານນຳ້ມັນຍົນ ເຈັທ-ເອ ວັນ

National Standard for Aviation turbine fuel-Jet A-1

  435.

LS 435-2018

 2018

ມາດຕະຖານຊາໃບມອນ                                

Standard for Mulberry Tea

436.  LS 436-2018  2018  

ມາດຕະຖານສາລີ

Standard for Maize
437.  LS 437-2018  2018   

ມາດຕະຖານເຫຼັກໂຄງສ້າງຮູບປະພັນແບບຂຶ້ນຮູບເຢັນ

Standard For Cold Formed Structural Steel Sections