ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກົມ
  • Register

ເລີ່ມແຕ່ປີ 1993-2004ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເປັນກົມຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ(ກຊມວ)  ຂື້ນກັບອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ.
ປີ 2008 ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນວັດແທກ ຂື້ນກັບ ກຊມວ
ປີ 2011 ສ້າງຕັ້ງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ (ກມວ)ຂື້ນກັບ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 0836 /ກວຕ,ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ2011.

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ, 4 ສູນຄື:
1. ພະແນກ ສັງລວມ
2. ພະແນກ ມາດຕະຖານ
3. ພະແນກ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
4. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
5. ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແຫ່ງຊາດ
6. ສູນວັດແທກ
7. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

8. ສູນຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ